နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

Mon, 12/15/2014 - 14:04 -- dotadmin
 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ( ၂၅ )  ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့               အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၆ )

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မတ်လ ( ၂၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မတ်လ ( ၁၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဖေဖော်၀ါရီလ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဖေဖော်၀ါရီလ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ( ၂၉ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ( ၁၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၆ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၅ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၇ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၄ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၃ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၂ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၁ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၂ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၀ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၉ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၄ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၈ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ( ၂၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၇ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ( ၇ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၆ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ( ၂၄ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၅ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ( ၁၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၄ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ( ၁၂ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၂ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ( ၂၉ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၁ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ( ၁၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ( ၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၉ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ( ၁၇ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၈ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၇ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ( ၂၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၉ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၆ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၂ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၅ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၄ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၄ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၃ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃၁ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၂ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၇ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၁ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၀ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၉ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၉ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၅ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၈ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၇ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ (  ၈  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၆ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (  ၂၅  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၅ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (  ၁၁  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၄ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ (  ၂၇  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ (  ၁၃  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၂ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ (  ၃၀  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၁ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ (  ၁၆  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ (  ၂  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၉ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (  ၁၈  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၈ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (  ၅  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၇ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (  ၂၁  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (  ၇  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (  ၂၁  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (  ၇  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (  ၂၄  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (  ၁၀  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၇  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၅ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၃  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၄ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၉  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၃ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၅  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၂ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၁ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၀ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၉ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၂၀ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၈ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၇ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၆ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ( ၉ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၅ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၄ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၁၂ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၂၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၂ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၁၄ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၁ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၃၁ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၁၇ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၉ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၈ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ( ၅ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၇ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၂၂ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၅ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၁၁ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁ )
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၅)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၄)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၃)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၆ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၂)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၁)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၁၉ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၀)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၅ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၉)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၈)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၇ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၇)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  သြဂုတ်လ ( ၂၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၆)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  သြဂုတ်လ ( ၁၀ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၅)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ( ၂၇ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၄)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၃)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ ( ၂၉ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၂)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ ( ၁၅ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၁)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ ( ၁ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၀)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မေလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၉)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မေလ ( ၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၈)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၇)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မတ်လ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၆)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မတ်လ ( ၉ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၅)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၄)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁၀ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၃)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ( ၂၇ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၅)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၆ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၄)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ ( ၂ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၃)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၂)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာလ ( ၄ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၁)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၂၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၀)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၇ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၉)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၂၃ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၈)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၉ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၇)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် လ ( ၂၆ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၆)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် လ ( ၁၂ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၅)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ( ၂၉ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၄)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ( ၁၅ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၃)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ( ၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၂)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ ( ၁၇ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၁)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ ( ၃ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၀)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မေ လ ( ၂၀ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၉)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မေ လ ( ၆ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၈)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ ( ၈ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၇)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မတ်လ  ( ၂၅ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၆)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မတ်လ  ( ၁၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၅)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၅ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၄)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၃)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၈ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ( ၁၄ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၆)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၅)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၃)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၅ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၂)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၂)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၁)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၈)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၀)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၉)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၈)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၇)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၇)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၃)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၆)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၅)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၃)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ( ၁၈ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၂)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ( ၄ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၁)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ( ၂၁ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၀)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ( ၇ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၉)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၂၃ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၈)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၂ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၇)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ( ၁၉ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၆)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ( ၅ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၅)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၉)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ( ၅ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၃)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂)
၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁)