ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္၀င္

Fri, 05/24/2019 - 06:00 -- admin_ygn

           ေမ ၅ ရက္မွ ၁၁ ရက္သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၂၁၇၇၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၅၀၀၂၆ ဒသမ ၁၉ တန္နဲ႔   အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀၆၄၅၉၀ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၄၆၉၆၃ ဒသမ ၀၃ တန္၊  စုစုေပါင္း ၉၆၉၈၉ ဒသမ ၂၂ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္က ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၂၇၀၇၀ ေက်ာ္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ယခုတစ္ပတ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၈၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၅၉၂၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၉၂၁၀ ေက်ာ္တင္သြင္းမႈေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ဓာတ္ဆီ တန္ခ်ိန္ အ၀င္ပိုခဲ့ၿပီး ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ အ၀င္ေလ်ာ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္စပ္စခန္းျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၀၅၆၉၉  တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၁၁၀၁ ဒသမ ၃၆ တန္ႏွင့္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၅၂၉၀၃၃  တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၈၅၆ ဒသမ ၇၅ တန္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

သီတာ၀င္း(DOT) 

Border Trade News

Pages