ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး/ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာတို့အတွက် (၁၇-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၀၉ : ၃၀) အချိန်တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်းအား ကြေငြာခြင်း

Mon, 06/15/2020 - 11:10 -- dotadmin

စီပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၀) ဖြင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ပြီး ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူးအတွက် (၆) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး/ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး အတွက် (၁၈) နေရာတို့အတွက် (၁၇-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၀၉ : ၃၀) အချိန်တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။

 

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူးနေရာအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုရန် ရွေးချယ်ခံရသူ (၁၂)ဦး  အမည်စာရင်း

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဖအမည် မှတ်ချက်
DS - 78 မအိသက်သက်စံ
၁၂/ဗတထ(နိုင်) ၀၃၉၄၄၄
ဦးခင်မောင်လွင်  
DS - 52 မတင်တင်အေး
၁၀/သထန(နိုင်) ၂၀၀၄၅၄
ဦးကျော်စိုး  
DS - 27 မအေမီကျော်
၈/ပခက(နိုင်) ၃၀၄၀၃၅
ဦးဝင်းအောင်  
DS - 29 မခိုင်မီမီညို
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၃၉၈၆၁
ဦးညို  
DS - 126 မမေဇင်သန်း
၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၇၃၁၁၆
ဦးတင်ဦး  
DS - 14 မဇွန်ဇွန်အောင်
၉/ပကခ(နိုင်) ၀၁၇၉၄၅
ဦးအောင်မြင့်  
DS - 119 မဝါဝါကျော်-၁
၈/တတက(နိုင်)၁၈၃၃၆၇
ဗိုလ်ကြီးအုန်းမြင့်
(ငြိမ်း)
 
DS - 21 မပိုးအိကျော်
၇/လပတ(နိုင်) ၁၄၈၃၄၆
ဦးကျော်ငွေ  
DS - 3 မခြူးသီရိရွှင်
၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၂၈၄၁၄
ဦးကြည်ရွှင်  
၁၀ DS - 183 မသဉ္ဇာခိုင်
၇/ဒဥန(နိုင်)၁၄၁၉၉၄
ဦးစံအေး  
၁၁ DS - 63 မသန္တာအောင်
၉/ကဆန(နိုင်) ၁၆၀၃၁၄
ဦးအောင်ဝင်း  
၁၂ DS - 110 မောင်ဝေမိုး
၉/ကဆန(နိုင်) ၁၇၈၂၁၁
ဦးမြင့်ဦး  

 

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်  အငယ်တန်းစာရေး/ ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူးနေရာအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုရန် ရွေးချယ်ခံရသူ ( ၂၇ ) ဦး  အမည်စာရင်း

ဉ် ခုံအမှတ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဖအမည် မှတ်ချက်
LD - 277 ‌မောင်ဇော်ထက်အောင်
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၈၃၉၆၆
ဦးမြင့်ဝေ  
LD - 96 မဆုလဲ့နန္ဒာ
၁၃/ရစန(နိုင်) ၁၀၁၈၇၉
ဦးမြင့်ကြည်  
LD - 83 မကံ့ကော်ဖူး
၉/မထလ(နိုင်) ၃၂၃၂၂၉
ဦးကျော်ဝင်း  
LD - 198 မဇင်မာထွန်း
၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၀၈၂၆
ဦးမြင့်ဦး  
LD - 154 မမေလင်းဦး
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၆၄၄
ဦးဝမ်းမောင်  
LD - 228 မောင်ဖြိုးဟန်ကျော်
၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၃၅၈၇၁
ဦးစိန်ဦး  
LD - 153 မနေနွယ်ထွန်း
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၇၇၈
ဦးဝင်းဦး  
LD - 112 မမြတ်မိုးသိမ့်
၈/ပခက(နိုင်) ၂၆၇၃၅၈
ဦးလှသူ  
LD - 82 မချိုရီသင်း
၈/ရနခ(နိုင်) ၁၅၃၃၂၉
ဦးမျိုးနိုင်ဝင်း  
၁၀ LD - 180 မောင်မြတ်သူရ
၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၃၁၀
ဦးခင်မောင်လွင်  
၁၁ LD - 1 မောင်ဇော်ထက်ဝေ
၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၁၀၂၄၈၃
ဦးမြင့်ဝေ  
၁၂ LD - 128 မနုကြည်
၉/မသန(နိုင်)၁၄၄၆၅၇
ဦးခင်ဇော်  
၁၃ LD - 283 မစောယုနိုင်
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၆၉၇၉၉
ဦးမြင့်နိုင်  
၁၄ LD - 214 မကုမုဒြာ
၉/ပမန(နိုင်) ၂၈၅၈၅၇
ဦးခင်မောင်ဇော်  
၁၅ LD - 163 မအေးချမ်းဟေမာန်
၁၄/မအပ(နိုင်) ၂၉၀၂၄၇
ဦးညွန့်ဝင်း  
၁၆ LD - 340 ‌မောင်ရဲလင်း
၉/ရမသ(နိုင်)၁၄၃၉၂၅
ဦးစိန်လှိုင်မြင့်  
၁၇ LD - 74 မရီမွန်မွန်ခန့်
၉/လဝန(နိုင်) ၂၂၁၉၆၄
ဦးခါဂျော့  
၁၈ LD - 24 မနန်းသွယ်ဇင်ဦး
၇/ဖမန(နိုင်) ၁၆၁၇၄၂
ဦးစိုင်းမြင့်ဦး  
၁၉ LD - 4 မညိုနှင်းစိုး
၁၄/အဂပ(နိုင်) ၁၉၈၈၀၃
ဦးမြင့်စိုး  
၂၀ LD - 173 မပြည့်ပြည့်စန္ဒာမောင်
၉/ဇဗသ(နိုင်) ၀၀၄၃၆၀
ဦးပွားမောင်  
၂၁ LD - 219 မောင်ညွန့်လင်းထိုက်
၉/တသန(နိုင်) ၂၀၂၅၀၆
ဦးဝင်းနိုင်  
၂၂ LD - 306 မောင်ဇင်မင်းလတ်
၉/လဝန(နိုင်) ၂၅၆၆၁၈
ဦးဟန်တင်ဆွေ  
၂၃ LD - 159 မောင်လှိုင်မင်းခန့်
၁/ဟပန(နိုင်)၀၁၅၈၀၉
ဦးဒန်းဆိုင်  
၂၄ LD - 87 မစုမာလွင်
၅/စကန(နိုင်) ၁၉၇၀၄၅
ဦးညွန့်ဝင်း  
၂၅ LD - 282 မယုဝါနိုင်
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၅၀၅၆၄
ဦးကြည်နိုင်  
၂၆ LD - 271 မခိုင်ဇာလင်း
၉/ပမန(နိုင်)၂၃၄၀၅၀
ဦးဝင်းဦး  
၂၇ LD - 290 ‌မောင်အောင်ထက်ဦး
၁၀/ကတန(နိုင်)၁၂၅၆၆၉
ဦးသိန်းဦး  

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages