ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး “ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေစႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးကိစၥအစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

Wed, 11/08/2017 - 08:33 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ “ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္း ေစႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးကိစၥအစည္းအေဝး” သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages