ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး “ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Fri, 03/16/2018 - 07:33 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳပ္လုပ္ေသာ “ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” သို႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages