ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Project Document အား လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Thu, 07/12/2018 - 11:11 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈေလ်ွာ့ ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစ ေရးတို႔အတြက္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ Upgrading Horticulture Supply Capacity and Sustainable Tourism to Develop Business Linkages စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Project Document အား လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယ ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages