ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Tue, 07/17/2018 - 08:13 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ရးဝန္ၾကီးဌာန၊ တိုးခ်ဲ႕အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံျပဳအဖြဲ႔ (Legal Advisory Unit) ၏ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages