ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာ့မ႑ိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီလီမိတက္မွ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Wynn Aung အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 06/13/2019 - 08:48 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာ့မ႑ိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီလီမိတက္မွ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Wynn Aung ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages