ဒီတစ္ပတ္ဓာတ္ဆီအ၀င္ပိုၿပီး ဒီဇယ္အ၀င္ေလ်ာ႕

Tue, 02/06/2018 - 08:09 -- admin_ygn

         ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ၂၇ ရက္အထိသီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇၇၄၇၈၃၄ တန္ဖိုးရွိ  ဓာတ္ဆီ ၃၂၅၉၂ ဒသမ ၃၆ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၃၄၃၀၂၇၃ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၄၁၆၅၇ ဒသမ ၀၃ တန္၊ စုစုေပါင္း ၇၄၂၄၉ ဒသမ ၃၉ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ  တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္၊ ေအာက္တိန္း (92)နဲ႔ ေအာက္တိန္း (95) တို႔ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က  တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၉၆၈၉၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ ပတ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၅၅၂၃၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းမႈေလ်ာ့နည္းၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၃၁၄၄၀ ေက်ာ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ  ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၁၁၀၀ ေက်ာ္  ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ဓာတ္ ဆီအ၀င္ပိုၿပီး ဒီဇယ္အ၀င္ေလ်ာ့ခဲ့ပါတယ္။
          ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္ သီတင္းပတ္အတြင္း နယ္စပ္စခန္းျဖစ္တဲ့  ၿမိတ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၉၂၁၅ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၁၆၇၈ ဒသမ ၀၄ တန္ ကိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၊ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆၈၈ တန္ဖိုးရွိ Re-export ဒီဇယ္ ၅၆၆၆ ဒသမ ၇၁ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္မွာ ဓာတ္ဆီေရာ ဒီဇယ္ပါ ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားမွ ဒီဇယ္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္မွာ ေစ်း နည္း နည္းျမင့္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆိုင္မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့တစ္လီတာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဒီဇယ္ က်ပ္ ၈၄၀၊ ေအာက္တိန္း (92)က်ပ္ ၈၁၀ ၊ ေအာက္တိန္း (95) က်ပ္ ၈၅၀၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ ၈၅၅ က်ပ္ နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ျပင္ပလက္လီဆိုင္မ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ ေနတဲ့ ပီပါေစ်းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွာ ဒီဇယ္၀ယ္ေစ်း က်ပ္ ၁၆၃၀၀၀၊ ေရာင္း ေစ်း က်ပ္ ၁၆၈၀၀၀ နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ၀ယ္ေစ်း က်ပ္ ၁၇၀၀၀၀၊ ေရာင္းေ စ်း က်ပ္ ၁၇၅၀၀၀ နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွာ ဓာတ္ဆီ၀ယ္ေစ်း က်ပ္၁၇၀၀၀၀၊ ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၁၇၅၀၀၀ နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ၀ယ္ေစ်း က်ပ္ ၅၀၀၀၊ ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၃၀၀၀ ေစ်းျ ဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ေစ်းနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဒီဇယ္ေစ်းက်ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ဆီေစ်း အနည္းငယ္ျမင့္ခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ရွိၿပီး ေစ်းၿငိမ္တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ပုဂၢလိက ဆိုင္မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ တစ္လီတာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၆၀၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ က်ပ္ ၈၈၀၊ ေအာက္တိန္း (92) က်ပ္ ၈၇၀၊ ေအာက္တိန္း (95) က်ပ္ ၁၀၁၀ နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရွိရ ပါတယ္။ ျပင္ပလက္လီဆိုင္မ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္ဂါလံ က်ပ္ ၃၈၀၀၊ ေအာက္တိန္း (92) တစ္ဂါလံ က်ပ္ ၃၉၀၀ နဲ႔အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

MIRT-DOT     

Local Trade News

Pages