ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ပိုမိုတင္္ပုိ့

Wed, 01/10/2018 - 09:19 -- admin_ygn

       ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ   သီတင္းပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ   ၂၀ ဒသမ ၈၅၈ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္နဲ႔ ေကာက္ညႇင္းဆန္ ၅၉၆၆၉ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။
 ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မုိင္ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မွ   ငစိန္ဆန္ ၂၆၆ တန္ေက်ာ္၊ ဧည့္မထဆန္ ၄၄၆၁၄ တန္ေက်ာ္နဲ႔ ေကာက္ညႇင္းဆန္ ၁၃၈ တန္တင္ပို႔ခဲ့ ၿပီး ခ်င္းေရႊ ေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၁၁၄၇ တန္၊ ငစိန္ ဆန္၁၀၀၆တန္ခန္႔နဲ႔ ေကာက္ညႇင္းဆန္(အနက္) ၅၆ တန္ခန္႔၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၁၁၈၃၅ တန္ ေက်ာ္၊ ကန္ပုိက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၅၃၂ တန္တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ  စစ္ေတြ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ မေနာ သုခဆန္ ၇၅ တန္တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာတစ္လလံုးတြင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၇၅ ဒသမ ၉၂၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ ၂၁၈၇၆၇ တန္ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အနီးစပ္ဆံုးႏို၀င္ဘာလတင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏႈိင္း ယွဥ္ပါက  ၂၅၁၆ တန္ ပုိမိုတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ယခုတစ္ပတ္  ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၇၆၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ ၂၅၃၅ တန္ ေက်ာ္ကုိ တင္ပို႔ခဲ့ရာ    မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဆန္ကြဲ ၂၁၃၄ တန္ေက်ာ္နဲ႔   လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဆန္ကြဲ ၄၀၁ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာလတစ္လလံုးတြင္ မူဆယ္နဲ႔လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ၁၁၃သန္း တန္ဖိုးရွိ  ဆန္ကြဲ ၆၉၆၈ တန္ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး  အနီးစပ္ဆံုး ႏုိ၀င္ဘာလနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၁၃၀၀ ခန္႔  ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ  ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း   အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆၂၅သန္းတန္ဖိုးရွိ  ဆန္ျဖဴနဲ႔ေပါင္းဆန္ ၁၄၂၉၂ တန္ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။   ယခုတစ္ပတ္တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ   သီရိ လကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္ ၅၆၇၅ တန္နဲ႔ ငစိန္ဆန္ ၈၄၄ တန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္၁၂၅၀၊႐ုရွား ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၊ ေပါင္းဆန္ ၂၇၅ တန္နဲ႔ ငစိန္ဆန္ ၃၇၅ တန္၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔   ဧည့္မထဆန္ ၆၂၅ တန္၊ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသုိ႔ဧည့္မထဆန္၆၀၆တန္၊အုိင္ဗရီ ကုိစ့္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၊  မက္ဒါဂါစကား ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၊   အီးယူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေပါင္းဆန္  ၃၇၅တန္နဲ႔ ဧည့္မထ ဆန္ ၂၂၁၆တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဒီဇင္ဘာတစ္လလံုး မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၁၉၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ   ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၇၃၄၅၀ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးႏုိ၀င္ဘာလနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုလမွာ ၃၄၁၆၃ တန္  ပိုမုိတင္ပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ယခုတစ္ပတ္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၀၅၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ ၂၆၀၉၂ တန္တင္ပို႔ခဲ့ရာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသုိ႔ဆန္ကြဲ ၁၂၅ တန္၊ သိရီ လကၤာႏုိင္ငံသုိ႔တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၊ ဆီနီေဂါႏုိင္ငံသုိ႔ ၁၉၄၆၃ တန္နဲ႔ အီးယူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ၆၂၅၄ တန္တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။  ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁၀ ဒသမ ၉၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ ၄၀၆၅၅ တန္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး   ႏုိ၀င္ဘာလတင္ပို႔မႈထက္ ၂၅၂၆၅ တန္ပုိမိုေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ    ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနဲ႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ   ဆန္ ၃၆၆၇၉ တန္ပိုမို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။                                               ယဥ္ယဥ္ေအး

Local Trade News

Pages