ထုိင္း-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တာခ္ခ႐ုိင္မွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲ ၂၀၁၅ က်င္းပ

Mon, 02/02/2015 - 14:16 -- admin_ygn

   ထုိင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီး ခ်က္ခ်ဳိင္းဆရီကူလ်ာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္တုိ႔  ႀကီးမွဴးၿပီး တာခ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲ ၂၀၁၅ ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထုိ ထုိင္းတာခ္ခ႐ိုင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲကုိ မဲေဆာက္ Central Stadium မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
   တာခ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္ စည္ျပပြဲ ၂၀၁၅ က ထုိင္းကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုိင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ရဲ႕ ပဏာမ ေျခလွမ္းျဖစ္ ပါတယ္။
   တာခ္ခ႐ုိင္-မဲေဆာက္ဟာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ထူေထာင္ရန္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ (EWEC) ေပၚမွာ တာခ္ ခ႐ုိင္တည္ရွိ ေနတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ အေနာက္စႀကႍတြင္ တာခ္ခ႐ုိင္သည္ ေဒသတြင္းမွာ အဓိကက်တဲ့စီးပြားေရး ၀င္ထြက္ဂိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
   ထုိင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ အျခား ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားမွာလည္း ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပသြားရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ယခု ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ထုိင္းဘတ္ေငြသန္း ၃၀ ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကုန္စည္ျပပြဲမွာ ထုိင္းနဲ႔ ျမန္မာ ထုတ္ကုန္အမယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါ၀င္ခင္းက်င္းျပသ ထားၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကေတာ့ ေက်းရြာတစ္ခုထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးစနစ္ (OTOP- One Tambon One Village ) အရ ခင္းက်င္းျပသထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ခ်မ္းေျမ့ေမာင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE