ထိုင္း ျပည္ပတင္ပို့မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈက အားျဖည္႕လ်က္ရွိ

Wed, 08/07/2019 - 05:40 -- admin_ygn

     ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈတို႔မွာ ယမန္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္  ၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ ေရးဦးစီးဌာန၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္း ကုန္ သြယ္မႈ (Transit Trade)အပါအ၀င္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေ က်ာ္ကုန္သြယ္မႈ (Cross Border Trade) စုစုေပါင္းမွာ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ဘတ္ေငြ ၆၈၆ ဒသမ ၄၃ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ ထက္ပိုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္း မ်ား ျဖတ္သန္းပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။
     ပထမႏွစ္၀က္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ပို႔ကုန္တန္ဖိုး စုစုေပါင္း ဘတ္ေငြ ၃၈၁ ဒသမ ၇၀ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ သုည ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သြင္းကုန္မွာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးတိုးတက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုး မွာ ဘတ္ေငြ ၃၀၄ ဒသမ ၇၃ ဘီလီယံရွိ ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈပို ေငြဘတ္ ၅ ဒသမ ၂၈ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ေလးႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ (Border Trade) ပမာဏမွာ ဘတ္ေငြ ၅၅၃ ဒသမ ၄၂ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္  သုည ဒသမ ၀၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးမွာဘတ္ေငြ ၃၁၂ ဒသမ ၂၂ ဘီလီယံရွိၿပီး ေလးရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ သြင္းကုန္မွာ တန္ဖိုးဘတ္ေငြ ၂၄၁ ဒသမ ၁၉ ဘီလီယံရွိၿပီး ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
      ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ အဓိက အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ မွာ ဘတ္ေငြ ၂၇၁ ဒသမ ၆၀ ဘီလီယံရွိ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ စပ္ကုန္ သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ဘတ္ေငြ ၁၀၂ ဒသမ  ၂၀ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ဘတ္ေငြ  ၉၉ ဒသမ ၃၉ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာဘ တ္ေငြ ၈၀ ဒသမ ၂၂ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္း ကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းတို႔ႏွင့္  ကုန္သြယ္မႈမွာ အထူးေကာင္းမြန္ေ နေၾကာင္း၊ တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္း ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း ဘတ္ ေငြ ၁၃၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံရွိၿပီး ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္မွာ ၁၅ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုး တက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးဘတ္ေငြ ၆၉ ဒသမ ၄၈ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ သြင္းကုန္မွာ ၁ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးဘတ္ေငြ ၆၃ ဒသမ ၅၃ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
      ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္ သြယ္မႈ(Transit Trade)မ်ား အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးဘတ္ေငြ ၅၉ ဒသမ ၅၄ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ မွာ ဘတ္ေငြ ၃၈ ဒသမ ၅၆ ဘီလီယံရွိၿပီး စင္ကာပူႏွင့္ တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္ သြယ္မႈမွာ ဘတ္ေငြ ၃၄ ဒသမ ၉၀ ဘီလီယံရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Adul Chotinisakorn က  နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွာ ဘတ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ေနမႈ၊ အျခားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကး မတည္ ၿငိမ္မႈ၊ ေျဖရွင္း၍မၿပီးေသးေသာ အေမ ရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးအခန္း က႑ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္ သြယ္ေရးအျငင္းပြားမႈတို႔အေပၚ မူတည္ေန ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအေပၚ အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္ထားေၾကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး Jurin Laksanawisit ကလည္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးအား ၎၏ထိပ္တန္း ဦးစားေပးက႑တြင္ ထည့္သြင္းထား ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ လူငယ္စြန္႔ဦး တီထြင္ သူမ်ားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္Young Entrepreneur Network Deve-lopment Program(YEN-D)အပါ အ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္လာေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ကတိျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထိုင္းစြန္႔ ဦး တီထြင္သူမ်ားအား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ YEN-D အစီအစဥ္ အရ လူငယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္  ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ ၍ တစ္ဦး၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ တို႔ကိုတစ္ဦးက ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိ နားလည္ေစရန္ ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
       ထိုင္း  စြန္႔ဦးတီထြင္  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရ ေစရန္ အသက္အားျဖင့္ ၄၅ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး မိသားစုမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀န္းကျဖစ္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား တြင္လည္း အလားတူ အခ်က္အလက္မ်ားရွိေၾကာင္း လည္း သိရွိရသည္။ ယခင္တစ္ပတ္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာအရ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈမွာ ႏွစ္အလိုက္တြင္ ၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားၿပီး တန္ဖိုး အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၃ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အဆိုပါကာလအတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉၄ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

Source:Bangkok Post

လြင္မ်ဳိးေဇာ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး
ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕

Border Trade News

Pages

International Trade News

Pages