ထိုင္းဆန္တင္ပို့မႈ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်ဆင္းခဲ႕

Thu, 05/09/2019 - 06:33 -- admin_ygn

          ထိုင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္ ဗီယက္ နမ္ကဲ့သို႔  အဓိကၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ျမင့္မားခဲ့ေသာ္ လည္း  ထိုင္းဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တင္ပို႔မႈပမာဏ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္းသုံးေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ႏွင့္အတူ ဆန္တင္ပို႔ျခင္းမွ  ရရွိေသာ ၀င္ေငြသည္လည္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၈၇၅၆၀ ကိုျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယမန္ႏွစ္အလားတူ ကာလထက္ ၂၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက် ဆင္း ခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြသည္လည္း  ဘတ္ ၁၁ ဒသမ ၆၉ ဘီလီယံသာ  ရရွိခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၂၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္၍ ဆန္အမ်ိဳးအစားအားလုံးတင္ ပို႔မႈက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  အထူး သျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဆန္ျဖဴ တန္ ခ်ိန္ ၃၂၆၀၂၉ ကို   တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလထက္ ၄၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ကာလ အတြင္း ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၉၄၉၀၂ ကို  တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆန္တင္ပို႔သူမ်ားအသင္း၏ ဥကၠ႒ Mr. Charoen Laothammatas က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
           ဗီယက္ နမ္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္ ထိုင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းထက္   အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀-၅၀ နိမ့္က်သျဖင့္ ဖိလစ္ ပိုင္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ထိုင္းဆန္ျဖဴ ၅မွတ္ ေစ်းႏႈန္း သည္ တစ္ တန္လွ်င္ေဒၚလာ ၄၁၁ ရွိေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၅၈-၃၆၂၊ အိႏၵိယဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၇၃-၃၇၇ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္   ေဒၚလာ ၃၅၀-၃၅၄ အသီးသီးရွိခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္မတ္လ တြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး  ဆန္ တန္ခ်ိန္  ၇၀၀၀၀၀-၈၀၀၀၀၀ တင္ပို႔ ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ဘီနင္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ကင္မရြန္း၊ တ႐ုတ္ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ အာရွတိုက္ရွိ    ထိုင္းဆန္ကိုအဓိက တင္သြင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိုင္း ဆန္ျဖဴႏွင့္ ေပါင္းဆန္အမ်ိဳးအစားမ်ား ကို၀ယ္ယူရန္   အမွာစာမ်ားရရွိထား ေၾကာင္း၊ ဟုမ္မလိဆန္အတြက္ အေမ ရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုင္းဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၉ ဒသမ ၅ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ္လည္း မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႕မႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚ တြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ Mr. Charoen က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
         ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္  စုစုေပါင္း၉ ဒသမ ၉၁သန္းတင္ပို႔၍  ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံကို   လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္  ၁၁ ဒသမ  ၆၇သန္း တင္ပို႔၍ ၀င္ေငြေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၁၈ ဘီလီယံကို  လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ဒသမ ၀၉ သန္း တင္ပို႔၍ ၀င္ေငြေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆၁ ဘီလီယံကိုလည္းေကာင္းအသီးသီးရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ဆန္ျဖဴတန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၈ သန္း၊ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၄ သန္း၊ ဟုမ္မလိဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၃ သန္း၊  အေထြေထြဆန္ေမႊး တန္ခ်ိန္ သုည ဒသမ ၆ သန္းႏွင့္ ေကာက္ညင္းဆန္တန္ခ်ိန္ သုည ဒသမ ၄ သန္း အသီးသီးတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ထိုင္း ႏိုင္ငံဆန္တင္ပို႔သူမ်ားအသင္းမွ ေမွ်ာ္ မွန္းထားသည္။ အစိုးရဆန္လက္က်န္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀၀ အား သက္ဆိုင္ရာဌာ အေန ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ အၿပီးသတ္ ေရာင္းခ်ရန္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက  ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ိဳးသားဆန္မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ (national rice policy committee)၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါ သည္။ ေရာင္းခ်၍မရေသာ  အဆိုပါ ဆန္လက္က်န္အမ်ားစုသည္ Correction Department ႏွင့္ ဆန္ေလလံအႏိုင္ ရထားသူမ်ားမွ မ၀ယ္ယူလိုေသာ ဆန္ မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ ဆိုင္ရာဌာနအေနျဖင့္ ယခင္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ရင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္ထရာ အစိုးရအား တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရးကို အျမန္ဆုံးေ ဆာင္ရြက္ရန္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်တ္ခ်ိဳင္းသီရိကူယႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာတို႔က လမ္းၫႊန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

ေက်ာ္သူရ၊ စီးပြားေရးသံမွဴး ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕

International Trade News

Pages