တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တင္သြင္းစားေသာက္ကုန္မ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး စီိမံခန့္ခြဲမႈမ်ား

Wed, 08/21/2019 - 09:04 -- admin_ygn

        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ားတင္သြင္းမႈအေပၚ မတင္သြင္းမီ၊ တင္သြင္းစဥ္အခ်ိန္ႏွင့္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ စိတ္ခ်ေစေရး ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ  ေအာက္ပါ အတိုင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ား သတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ထားရွိပါသည္ -

စားေသာက္ကုန္မ်ား  မတင္သြင္းမီ  ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

(၁)       ကုန္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံ   အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ  ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

    -  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စားေသာက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔ေနေသာ ေဒသ မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ ေဘး ကင္း လုံၿခံဳမႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္  စာရင္းစစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊

    -  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  တင္ပို႔ေနေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အတြက္ တရား၀င္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊

    -  တင္သြင္းေသာ တိရစၦာန္ႏွင့္ အပင္ပင္ရင္းစားေသာက္ ကုန္မ်ားအတြက္ ေရာဂါပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း စစ္ေဆး အတည္ျပဳ ခ်က္ ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၂) ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ တင္ပို႔သူတို႔မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

    -        ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနေသာ စားေသာက္ကုန္   ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အတြက္ မွတ္တမ္းထားရွိ၍ စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္

    -        တ႐ုတ္သို႔စားေသာက္ကုန္   တင္ပို႔ေနေသာ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း တင္ပို႔သူ မ်ားအတြက္  မွတ္တမ္းထားရွိ၍ စီမံခန္႔ ခြဲသည့္စနစ္

    -        တ႐ုတ္သို႔စားေသာက္ကုန္တင္သြင္းေနေသာ တင္သြင္း သူမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းထားရွိ၍ စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကုန္တင္သြင္းသူမ်ား မွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစနစ္

(၃)       ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ တင္ပို႔/တင္သြင္းသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေစေရး တြန္းအားေပးရန္

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ တင္ပို႔ျခင္း မေဆာင္ရြက္မီ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမႈစနစ္

    -        တင္သြင္းသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ တင္သြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ စည္းကမ္းလိုက္နာသည့္ တင္သြင္း သူျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းစနစ္       

(၄)       စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

    -        စားေသာက္ကုန္  ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈဥပေဒအရ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ စားေသာက္ကုန္  တင္ပို႔မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္  လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ  စားေသာက္ႏိုင္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္တစ္ရပ္တည္ ေထာင္ထားရွိရမည္။ ၎င္းစနစ္အရ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္သြင္းေသာ စားေသာက္ ကုန္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။ 

    -   အစားအစာ   ေဘးကင္းမႈဥပေဒႏွင့္ တိရစၦာန္ႏွင့္အပင္ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးမႈ ဥပေဒတို႔အရ ေအာက္ပါထုတ္ ကုန္မ်ား ျပည္ပမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔မတင္သြင္းမီ စစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ -

    (က)    အသား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အသီးအႏွံမ်ား ႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္ျမင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊

    (ခ)     စားေသာက္ကုန္လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အမ်ိဳး သားေရးစံႏႈန္းမရွိေသာ  စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ပထမအႀကိမ္တင္သြင္းေသာ ျဖည့္စြက္အစား အစာအသစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အစားအစာႏွင့္ ဆက္ ႏႊယ္ေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ား၊

    (ဂ)     ပထမအႀကိမ္တင္သြင္းသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား။

(၅)       ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးစစ္ေဆးမႈအတည္ျပဳခ်က္

    -        တိရစၦာန္ႏွင့္ အပင္  ၀င္ထြက္မႈအတြက္ ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရးဥပေဒအရ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳ ျပင္ထားေသာ ဇီ၀႐ုပ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ပဲေတာင့္ရွည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အပင္ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ လတ္ ဆတ္ေသာဥမ်ား၊ ႏုိ႔မ်ားႏွင့္ အသားမ်ား၊  တိရစၦာန္ထြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္ႏိုင္သည့္ အစားအစာ မ်ားအတြက္ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရး စစ္ေဆးအတည္ျပဳသည့္စနစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၆)       လုပ္ငန္းစဥ္

- သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ အစိုးရမွစတင္၍ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လို သည့္ ကုန္စည္ကို GACC ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

-  ကုန္စည္ေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္

- သစ္သီးစိမ္းမ်ားအတြက္ ဆိုလွ်င္ Department of Animal and Plant Qurantine သို႔ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

 - DAPQ မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။ (ကနဦး ပိုးမႊားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ အႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပဳလုပ္ေပးပို႔ရပါမည္။ ၎အျပင္ ဤကုန္စည္အသစ္ တင္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ   စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအေပၚ လည္းေကာင္း၊ စားသုံးသူမ်ားအေပၚ လည္းေကာင္း က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း  ဆန္းစစ္ေလ့လာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ခင္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ထုပ္ပိုးစက္႐ုံ မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းေလဆိပ္ကုန္သြယ္ေပါက္မ်ားရွိ သိုေလွာင္႐ုံ မ်ားအထိ လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလ့လာဆန္းစစ္မည္။)

-  စစ္ေဆးမႈေအာင္ျမင္ပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံ  အစိုးရအခ်င္းခ်င္း တင္သြင္း/တင္ပို႔ရာ၌ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့နည္းေရး အတြက္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာ ထုပ္ပိုးမႈထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ ပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရး ထိုးရပါမည္။

- GACC ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္  ခြင့္ျပဳမိန္႔စာရင္းတြင္  ထည့္ သြင္းၿပီး စတင္တင္ပို႔ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

စားေသာက္ကုန္မ်ား တင္သြင္းမႈေဆာင္ရြက္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

(၁)       ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ တင္ပို႔/တင္သြင္းသူတို႔မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  တင္သြင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အတြက္ ေရာဂါပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္ေဖာ္ျပျခင္း၊

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္  ထုတ္ေပးမႈ စနစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂)       ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးမႈႏွင့္ စစ္ေဆးမႈဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ ရြက္မႈ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ ဆိပ္ ကမ္းစစ္ေဆးမႈစနစ္

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  တင္ပို႔ေသာ စားေသာက္ကုန္အတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ  အႏၱရာယ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းစနစ္

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စားေသာက္ကုန္တင္ပို႔မႈအတြက္ ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးမႈ အႏၱရာယ္စစ္ေဆးျခင္း သတိေပးခ်က္ ႏွင့္ ျမန္ဆန္ေသာတု႔ံျပန္မႈစနစ္

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေရာဂါ၀င္ေရာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ကုန္ခ် ဆိပ္ကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းစနစ္

 

(၃)       ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္  တင္ပို႔တင္သြင္းသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေစေရး တြန္းအားေပးရန္

      - အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ Third Party စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္စနစ္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။

(၄)       လုပ္ငန္းစဥ္

      - တင္ပို႔/တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီသည္ GACC တြင္မွတ္ပုံတင္၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳရ မည္။ (ယခင္ AQSIQ ဆိုပါက online ျဖင့္ အလြယ္တကူ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္သည္။)

      - The SMRA မွ ကိုင္တြယ္မည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားသင့္ ေလွ်ာက္ထားရယူ ရမည္။

    -        သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အေကာက္ခြန္ဌာနႏွင့္ ဆက္ဆံ ရမည္။ (ကုန္နမူနာ ဓာတ္ခြဲဆန္းစစ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးမႈစစ္ျခင္း ေအာင္ျမင္ရပါမည္။)

စားေသာက္ကုန္မ်ား တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

(၁)       ကုန္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေနေသာ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အစားအစာေဘးကင္း လုံၿခံဳစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ စစ္ေဆးမႈစနစ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂)       ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ တင္ပို႔/တင္သြင္းသူမ်ား၏ အဓိက လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔   တင္ပို႔ေနေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္း ခ်ျခင္းမ်ားအား  မွတ္တမ္းထားရွိရန္။

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့သည့္ စားေသာက္ကုန္  ပစၥည္းမ်ား အား မွတ္တမ္းထားရွိရန္။

(၃)       ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးမႈႏွင့္  စစ္ေဆးမႈဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့သည့္ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ တင္ပို႔သူ၊ တင္သြင္းသူႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္ လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  အျပစ္ေပးမႈမွတ္တမ္းထား ရွိရန္၊

    -        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔စားေသာက္ကုန္တင္ပို႔ေသာ တင္ပို႔သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

(အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ မိမိကုန္ပစၥည္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ စား သုံးသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပါက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေျခရာခံဆန္း စစ္၍ တင္ပို႔သူ ကုမၸဏီကို လည္းေကာင္း၊ အစိုးရကိုလည္းေကာင္း တ႐ုတ္ျပည္ Food Safety ဥပေဒ ၃ ခုႏွင့္ရင္ဆိုင္မည္။)

 

ေက်ာ္ေက်ာ္သက္

Local Trade News

Pages