တရုတ်နိုင်ငံ၏ တင်သွင်းစားသောက်ကုန်များ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများ

Wed, 08/21/2019 - 09:04 -- admin_ygn

        တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အစားအသောက်များတင်သွင်းမှုအပေါ် မတင်သွင်းမီ၊ တင်သွင်းစဉ်အချိန်နှင့် တင်သွင်းပြီးနောက် လုပ်ငန်း စဉ်တစ်လျှောက် ဆောင်ရွက်ရမည့် အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ်ချစေရေး ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့ကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ  အောက်ပါ အတိုင်း လုပ်ငန်းရပ်များ သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ထားရှိပါသည် -

စားသောက်ကုန်များ  မတင်သွင်းမီ  ကြိုတင် ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းရပ်များ

(၁)       ကုန်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ   အစိုးရအဖွဲ့များမှ  ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

    -  တရုတ်နိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်များတင်ပို့နေသော ဒေသ များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံများအတွက် အစားအသောက် ဘေး ကင်း လုံခြုံမှုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက်  စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

    -  တရုတ်နိုင်ငံသို့  တင်ပို့နေသော စားသောက်ကုန်များ အတွက် တရားဝင်ထောက်ခံချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

    -  တင်သွင်းသော တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်ပင်ရင်းစားသောက် ကုန်များအတွက် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေး အတည်ပြု ချက် ထုတ်ပေးသည့် စနစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

(၂) ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်ပို့သူတို့မှ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

    -        ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်တင်ပို့သူများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့နေသော စားသောက်ကုန်   ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အတွက် မှတ်တမ်းထားရှိ၍ စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်

    -        တရုတ်သို့စားသောက်ကုန်   တင်ပို့နေသော ပင်လယ်ရေ ကြောင်း တင်ပို့သူ များအတွက်  မှတ်တမ်းထားရှိ၍ စီမံခန့် ခွဲသည့်စနစ်

    -        တရုတ်သို့စားသောက်ကုန်တင်သွင်းနေသော တင်သွင်း သူများအတွက် မှတ်တမ်းထားရှိ၍ စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့သည့် စားသောက်ကုန်များအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများအပေါ် ကုန်တင်သွင်းသူများ မှ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ်

(၃)       ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်ပို့/တင်သွင်းသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ ဆောင်ရွက်စေရေး တွန်းအားပေးရန်

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော စားသောက်ကုန်များအတွက် တင်ပို့ခြင်း မဆောင်ရွက်မီ ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုစနစ်

    -        တင်သွင်းသည့် စားသောက်ကုန်များအတွက် တင်သွင်းသူ လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် စည်းကမ်းလိုက်နာသည့် တင်သွင်း သူဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင် အသိအမှတ်ပြုခြင်းစနစ်       

(၄)       စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

    -        စားသောက်ကုန်  ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဥပဒေအရ တရုတ် နိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်  တင်ပို့မည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့်  လုံခြုံစိတ်ချစွာ  စားသောက်နိုင်သည့် စားသောက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် စီမံခန့်ခွဲသည့် စနစ်တစ်ရပ်တည် ထောင်ထားရှိရမည်။ ၎င်းင်းစနစ်အရ အကဲဖြတ်မှုရလဒ်များ အပေါ်မူတည်၍ တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်သွင်းသော စားသောက် ကုန်များအပေါ် လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်းထောက်ခံချက် တောင်းခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်။ 

    -   အစားအစာ   ဘေးကင်းမှုဥပဒေနှင့် တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင် ရောဂါကာကွယ်တားဆီးမှု ဥပဒေတို့အရ အောက်ပါထုတ် ကုန်များ ပြည်ပမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့မတင်သွင်းမီ စစ်ဆေးမှု နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည် -

    (က)    အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသီးအနှံများ နှင့် အခြားအန္တရာယ်မြင့် စားသောက်ကုန်များ၊

    (ခ)     စားသောက်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် အမျိုး သားရေးစံနှုန်းမရှိသော  စားသောက်ကုန်များ၊ ပထမအကြိမ်တင်သွင်းသော ဖြည့်စွက်အစား အစာအသစ် အမျိုးမျိုး၊ အစားအစာနှင့် ဆက် နွှယ်သော ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအသစ်များ၊

    (ဂ)     ပထမအကြိမ်တင်သွင်းသည့် ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုနှင့်ဆိုင်သော စားသောက်ကုန်များ။

(၅)       ရောဂါကာကွယ်တားဆီးစစ်ဆေးမှုအတည်ပြုချက်

    -        တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်  ဝင်ထွက်မှုအတွက် ရောဂါကာကွယ် တားဆီးရေးဥပဒေအရ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ မျိုးရိုးဗီဇပြု ပြင်ထားသော ဇီဝရုပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့အဆန်များ၊ ပဲတောင့်ရှည် အမျိုးမျိုး၊ အပင်ထွက်ကုန်များနှင့် ရေထွက်ကုန်များ၊ လတ် ဆတ်သောဥများ၊ နို့များနှင့် အသားများ၊  တိရစ္ဆာန်ထွက် ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော ရောဂါပိုးမွှားကူးစက်နိုင်သည့် အစားအစာ များအတွက် ရောဂါကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေး စစ်ဆေးအတည်ပြုသည့်စနစ် ဆောင်ရွက်ရန်။

(၆)       လုပ်ငန်းစဉ်

- သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အစိုးရမှစတင်၍ တင်ပို့ရောင်းချလို သည့် ကုန်စည်ကို GACC ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။

-  ကုန်စည်ပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ဆက်လက် လျှောက်ထားရမည်

- သစ်သီးစိမ်းများအတွက် ဆိုလျှင် Department of Animal and Plant Qurantine သို့လျှောက်ထားရပါမည်။

 - DAPQ မှ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ပါမည်။ (ကနဦး ပိုးမွှားနှင့် ကူးစက်ရောဂါ အန္တရာယ်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုကို မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ပြုလုပ်ပေးပို့ရပါမည်။ ၎င်းအပြင် ဤကုန်စည်အသစ် တင်သွင်းခြင်းကြောင့် တရုတ် နိုင်ငံ   စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအပေါ် လည်းကောင်း၊ စားသုံးသူများအပေါ် လည်းကောင်း ကျရောက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များကိုလည်း  ဆန်းစစ်လေ့လာမည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စိုက်ခင်းများသို့လည်းကောင်း၊ ထုပ်ပိုးစက်ရုံ များ၊ ဆိပ်ကမ်းလေဆိပ်ကုန်သွယ်ပေါက်များရှိ သိုလှောင်ရုံ များအထိ လည်းကောင်း လာရောက်လေ့လာဆန်းစစ်မည်။)

-  စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပါက နှစ်နိုင်ငံ  အစိုးရအချင်းချင်း တင်သွင်း/တင်ပို့ရာ၌ အန္တရာယ်လျော့နည်းရေး အတွက် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ ထုပ်ပိုးမှုထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ လက်မှတ်ရေး ထိုးရပါမည်။

- GACC ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်  ခွင့်ပြုမိန့်စာရင်းတွင်  ထည့် သွင်းပြီး စတင်တင်ပို့ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

စားသောက်ကုန်များ တင်သွင်းမှုဆောင်ရွက်စဉ် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းရပ်များ

(၁)       ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်ပို့/တင်သွင်းသူတို့မှ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့  တင်သွင်းသော စားသောက်ကုန်များ အတွက် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက်ဖော်ပြခြင်း၊

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော စားသောက်ကုန်များအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်  ထုတ်ပေးမှု စနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)       ရောဂါကာကွယ်တားဆီးမှုနှင့် စစ်ဆေးမှုဌာန၏ ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်မှု လုပ်ငန်းတာဝန်များ

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့သော စားသောက်ကုန်များအတွက် ရောဂါကာကွယ်တားဆီးမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် ဆိပ် ကမ်းစစ်ဆေးမှုစနစ်

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့  တင်ပို့သော စားသောက်ကုန်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု  အန္တရာယ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်တင်ပို့မှုအတွက် ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးမှု အန္တရာယ်စစ်ဆေးခြင်း သတိပေးချက် နှင့် မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုစနစ်

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့သော စားသောက်ကုန်များအတွက် ရောဂါဝင်ရောက်မှု ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် ကုန်ချ ဆိပ်ကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်းစနစ်

 

(၃)       ထုတ်လုပ်သူများနှင့်  တင်ပို့တင်သွင်းသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ ဆောင်ရွက်စေရေး တွန်းအားပေးရန်

      - အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ Third Party စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့်စနစ် ဆောင်ရွက် ခြင်း။

(၄)       လုပ်ငန်းစဉ်

      - တင်ပို့/တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီသည် GACC တွင်မှတ်ပုံတင်၍ စည်းမျဉ်းများ လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုရ မည်။ (ယခင် AQSIQ ဆိုပါက online ဖြင့် အလွယ်တကူ မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။)

      - The SMRA မှ ကိုင်တွယ်မည့် အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းလက်မှတ်များ လျှောက်ထားသင့် လျှောက်ထားရယူ ရမည်။

    -        သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် အကောက်ခွန်ဌာနနှင့် ဆက်ဆံ ရမည်။ (ကုန်နမူနာ ဓာတ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုစစ်ခြင်း အောင်မြင်ရပါမည်။)

စားသောက်ကုန်များ တင်သွင်းပြီးနောက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းရပ်များ

(၁)       ကုန်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များ

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့နေသော အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလုပ် ငန်းများနှင့် တိုင်းဒေသများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံများအတွက် အစားအစာဘေးကင်း လုံခြုံစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် နောက် ကြောင်းပြန် စစ်ဆေးမှုစနစ်ဆောင်ရွက်ရန်။

(၂)       ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်ပို့/တင်သွင်းသူများ၏ အဓိက လုပ်ငန်း တာဝန်များ

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့   တင်ပို့နေသော စားသောက်ကုန်များ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းနှင့် ရောင်း ချခြင်းများအား  မှတ်တမ်းထားရှိရန်။

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ခဲ့သည့် စားသောက်ကုန်  ပစ္စည်းများ အား မှတ်တမ်းထားရှိရန်။

(၃)       ရောဂါကာကွယ်တားဆီးမှုနှင့်  စစ်ဆေးမှုဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ခဲ့သည့် စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ အတွက် တင်ပို့သူ၊ တင်သွင်းသူနှင့် စားသောက်ကုန် ထုတ် လုပ်မှု လုပ်ငန်းများအတွက်  အပြစ်ပေးမှုမှတ်တမ်းထား ရှိရန်၊

    -        တရုတ်နိုင်ငံသို့စားသောက်ကုန်တင်ပို့သော တင်ပို့သူများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်။

(အချုပ်ပြောရလျှင် မိမိကုန်ပစ္စည်းကြောင့် တရုတ်ပြည် စား သုံးသူများ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါက နောက်ကြောင်းပြန် ခြေရာခံဆန်း စစ်၍ တင်ပို့သူ ကုမ္ပဏီကို လည်းကောင်း၊ အစိုးရကိုလည်းကောင်း တရုတ်ပြည် Food Safety ဥပဒေ ၃ ခုနှင့်ရင်ဆိုင်မည်။)

 

ကျော်ကျော်သက်