တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္သို့ တင္ပို့လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့ဆန္အလားအလာ

Tue, 01/23/2018 - 04:42 -- admin_ygn

  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕  ပို႔ကုန္အမ်ားစုဟာလည္း  လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကထြက္ရွိေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏နယ္စပ္ စခန္းမ်ားအနက္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ လ်ာထား ခ်က္ရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ စခန္းျဖစ္ သကဲ့သို႔ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး အေရးပါတဲ့ ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္တစ္ခုလည္း  ျဖစ္ပါတယ္။ မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ေနတဲ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း မ်ားထဲက ဆန္တင္ပို႔မႈဟာလည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈရဲ႕ အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္  ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈအေျခအေန မွာ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၂၀၂၈၅၃ တန္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၆ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၀၃၅၁၈၇ တန္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၂၇၄၈၉ တန္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၈ သန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလ မွဒီဇင္ဘာလ)အထိ ၁၀၁၆၀၄၆ တန္၊ တန္ဖိုး အားျဖင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၈ သန္း တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ သည္ ယခင္ ဘ႑ာ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခင္ႏွစ္ကာလတူအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္(ဧၿပီလမွဒီဇင္ဘာလ)အထိ  ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၀၁၆၀၄၆၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၈ သန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ) အထိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃၈၀၇၈၉၊ တန္ဖိုးအား ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္း ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ကာ ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္  (ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ)အထိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၆၃၅၂၅၇၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၅ သန္း ပိုမိုေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
တင္ပို႔ႏိုင္မႈယာဥ္စီးေရအေနျဖင့္  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလမွဒီဇင္ဘာလ)အထိ ယာဥ္စီးေရ ၄၁၁၇၅ စီး ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္ (ဧၿပီလမွဒီဇင္ဘာလ)အထိ ယာဥ္စီးေရ ၁၃၇၂၇ စီးျဖစ္လို႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလမွဒီဇင္ဘာလ)အထိ ယာဥ္စီးေရ ၂၇၄၄၈ စီးပိုမိုခဲ့ပါတယ္။
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တင္ပို႔ တဲ့ ဆန္အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ ဧည့္မထ ဆန္ ၁၅ မွတ္၊ ဧည့္မထဆန္၂၅ မွတ္၊ ငစိန္ဆန္ ၁၅ မွတ္၊ ငစိန္ဆန္ ၂၅ မွတ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလမွဒီဇင္ဘာလ)အထိ  ဧည့္မထ ဆန္ ၂၅ မွတ္  ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၅၂၉၁၇ ဒသမ ၄၅၀ တန္ ၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၁ ဒသမ ၅၇၉ သန္းနဲ႔ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔လ်က္ ရွိၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆုံးကေတာ့ ငစိန္ဆန္ ၁၅မွတ္ ဆန္တန္ခ်ိန္  ၁၆၂၉၂၄ ဒသမ ၄၀ တန္၊ တန္ဖိုး အားျဖင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ဒသမ ၉၅၀  သန္းျဖစ္ပါတယ္။  နယ္စပ္ေဒသေရာင္း၀ယ္သည့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုန္သည္မွ  ေန႔စဥ္ကိုယ္တိုင္လာ ေရာက္ၿပီး  မ်က္ျမင္ဆန္အရည္အေသြးၾကည့္၍ ၀ယ္ယူသည့္အတြက္ မိမိကုန္သည္အေနျဖင့္ ဆန္ အရည္အေသြးအလိုက္ ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိပါတယ္။
ဆန္တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္    လး-မူဆယ္ ကားခ ကုန္တစ္ပိႆာ ၆၅ က်ပ္ ၊ ယာဥ္ေမာင္း က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္က်ပ္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ရရွိၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္း အလုပ္ သမားခတစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၈၀၀၊ ကိုယ္စားလွယ္ခ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အတက္ကားအေနျဖင့္ ကုန္တစ္ပိႆာလွ်င္ ၆၅ က်ပ္ အနည္းဆုံးရရွိပါက အဆင္းကုန္မေစာင့္ဘဲ   အတက္ကုန္တစ္မ်ိဳး တည္းျဖင့္ ကားသမားမ်ားအေနျဖင့္  တြက္ေျခ ကိုက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ေငြလဲႏႈန္းအေနနဲ႔ယခင္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ ယြမ္ ၁၉၀ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္ေသာ္လည္း  ယခုဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ၂၀၃ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္ၿပီး  ၁၃ က်ပ္ခန္႔ပိုမိုခဲ့ ျခင္း၊  ယခင္ဘ႑ာႏွစ္တြင္  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ပ်မ္းမွ်ေပါက္ေစ်းအေနျဖင့္  ဆန္တစ္တန္ယြမ္ ၂၃၄၀ ခန္႔၊ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယြမ္ ၂၆၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ၿပီးယြမ္၂၆၀ ခန္႔ပိုမိုခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆန္ကုန္ သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ေငြလဲႏႈန္း ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာင္းေစ်းမ်ားအရ  အျမတ္ အစြန္းပိုမိုရရွိၾကသျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္ တင္ပို႔မႈမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
နယ္စပ္မွတင္ပို႔သည့္    ဆန္ကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သည္မ်ားထက္ ေတာင္သူမ်ားသို႔  ေပါက္ေစ်းအမွန္အတိုင္းေပး ၀ယ္ႏိုင္ၿပီး ေစ်းကြက္သို႔လည္း  အျမန္တင္ပို႔ႏိုင္ သည့္အတြက္Turn Over အျမန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။   ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနျဖင့္ မူဆယ္နယ္စပ္က  အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ လ်က္ရွိတဲ့ ဧည့္မထဆန္ ၂၅မွတ္ နဲ႔ငစိန္ဆန္ ၁၅ မွတ္တို႔ရဲ႕ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္  ႏႈိင္း ယွဥ္ၾကည့္ပါကလည္း ဧည့္မထဆန္ ၂၅ မွတ္၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေစ်းႏႈန္း ပ်မ္းမွ်တစ္တန္ လွ်င္ ၂၉၈ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ ေစ်းႏႈန္းပ်မ္းမွ်တစ္တန္လွ်င္ ၃၃၆ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၊ ငစိန္ဆန္၂၅မွတ္၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ေစ်းႏႈန္းပ်မ္းမွ်တစ္တန္လွ်င္ ၂၉၄ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္နယ္စပ္ေစ်းႏႈန္း ပ်မ္းမွ်တစ္တန္လွ်င္ ၃၃၅ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေစ်းကေစ်းႏႈန္းပိုမိုတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွအခြန္အခပိုမို ရရွိပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မ်ားျပားလွတဲ့လူဦး ေရေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ  စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း မ်ား မည္သို႔ပင္အမ်ားအျပား   ထြက္ရွိေပမယ့္ လည္း လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့   အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆန္တင္သြင္းမႈကိုကန္႔သတ္ထား ေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္၀ယ္လိုအားကေတာ့ တစ္ရက္ကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀ ခန္႔လိုအပ္လ်က္ရွိ ေနပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငံကတင္ပို႔မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ဧည့္မထဆန္ေတြဟာ ပဲခူးတိုင္း (အေရွ႕၊ အေနာက္)၊ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္   စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ထြက္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကို မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္အျပင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းတို႔မွလည္း တန္ခ်ိန္မ်ားစြာေန႔စဥ္တင္ပို႔ လ်က္ရွိပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ၀ယ္ယူေသာျမန္မာဆန္ ငစိန္ဆန္၊ ဧည့္မထဆန္ေတြကို ဆန္ေခါက္ဆြဲ၊ ဆန္ၾကာဆန္မုန္႔မ်ိဳးစုံနဲ႔အရက္ခ်က္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြးညံ့ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတို႔ကို တိရစၦာန္အစားအစာတို႔တြင္လည္းေကာင္း အသုံး ျပဳဖို႔ ၀ယ္ယူတာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငံဘက္မွ လည္း  ငစိန္ဆန္၊ ဧည့္မထဆန္စတဲ့ ဆန္ၾကမ္းေတြ သာမက အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဆန္ေခ်ာေတြ ကိုပါ တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔နဲ႔တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္လိုအား ရွိတဲ့ ဆန္စပါးမ်ိဳးေတြကိုေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးတာ၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး  ေခတ္မီစက္ကိရိယာ မ်ားႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ႀကိတ္ခြဲျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်   ထုပ္ပိုးသိုေလွာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔    ဆန္တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၀ယ္ယူသူမ်ား၏  ဆန္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ လည္းေကာင္း၊ ဆန္အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္   ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အရည္အေသြးေပၚ   မူတည္၍ ႀကိဳက္ေရာင္း ႀကိဳက္၀ယ္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်၀ယ္ယူလ်က္ရွိျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕အစည္း   ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားမွအစ အလယ္အလတ္ ကုန္သည္ငယ္အဆင့္ အထိ ေရာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း ရရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူကိုယ္တိုင္ထြက္ရွိဆန္ အား ကားတစ္စီးစာျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားလည္း အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုဆန္တင္ပို႔ရာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔   သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံသားေတြ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို    ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဆန္ကိုအခြန္ႏႈန္းထားျမႇင့္ၿပီး ထိန္း ခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြန္သက္သာစြာနဲ႔တင္ပို႔ႏိုင္တဲ့ ခြဲတမ္း(Quota)  ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ခြဲတမ္း(Quota)  ျပည့္ မီသြားရင္ေတာ့ အခြန္ကိုအဆမတန္ျမႇင့္တင္ၿပီး ေကာက္ခံပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကတင္ပို႔သူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕လယ္ယာထြက္ ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ဆန္ကြဲ၊ ေျပာင္း၊ ေရာ္ဘာ တို႔အားတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ (Quota)  စနစ္ျဖင့္တင္ပို႔ေန ရျခင္းအစား  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ (Quota) သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ  တရား၀င္လြတ္လပ္စြာတင္ပို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ    ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတ(JBTCCC)  အစည္းအေ၀းမွာ  ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ထားရွိပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ခ်င္းတရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ရလာသည့္အခါတြင္လည္း မိမိဘက္စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ    လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ျပ႒ာန္းထားရွိေသာ ဆန္အရည္ အေသြး(AQSIQ)  အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔အညီ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္   ျမန္မာ့ဆန္အားအရည္ အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း  လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
    ျမန္မာ့ဆန္ကို  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္ရွိေနတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရရွိထား တဲ့ေစ်းကြက္ေရရွည္တည္တံ့တိုးတက္ေရး၊ မိမိ တုိ႔ရဲ႕  စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူေတြရဲ႕ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကုန္သြယ္မႈအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးျပီးေအာက္ေျခ အဆင့္    ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တာ၊ ျပည္တြင္းမွာ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြကို ေအာက္ေျခအထိေရာက္ရွိေအာင္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးတာ၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ ဆက္ေပးတာ၊ ျပည္တြင္းေစ်းတည္ၿငိမ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသလို တစ္ဖက္မွလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည့္ ဆန္ေစ်းကြက္တစ္ခု တည္းကိုမွီခိုအားထား  တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမေနဘဲ အျခားျပည္ပေစ်းကြက္သို႔လည္း အၿပိဳင္တင္ပို႔ႏိုင္ ေရးအတြက္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူေတာင္ သူ ဦးႀကီးမ်ားမွလည္း    စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္   တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ ရပါတယ္။

နီနီစံ

 

Local Trade News

Pages