တုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာနမ်ား

Wed, 11/25/2015 - 13:51 -- dotadmin
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန                 ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕            ၂၁.၆.၂၀၁၄

(Myanmar Trade Center)

  • မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ ရတနာပုံကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန            ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕            ၃၁.၁၂.၂၀၁၄
  • ျမစ္ၾကီးနာၿမိဳ႕၊ မေနာေျမကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန          ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕            ၇.၁.၂၀၁၅
  • မုံရြာျမိဳ႕၊ ေဇယ်ာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန                   ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕             ၁၂.၂.၂၀၁၅
  • ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဧရာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန                     ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕             ၂၀.၃.၂၀၁၅

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE