တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

Wed, 09/16/2015 - 11:29 -- dotadmin

            ဗဟိုေကာ္မတီသည္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ အရ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငနး္မ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္နွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ ။