တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးသတင္း

Mon, 05/14/2018 - 07:20 -- ictuser

ကသရ(တခလ)မွ ယခုတစ္ပတ္ ပို့ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္သ်ဴးငွက္ေပ်ာ၊ နာနတ္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ဖရဲသီးနွင့္ သစ္ေခါက္တို႕တင္ပို႕ခဲ့ျပီး သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဘိလပ္ေျမ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ သံနွင့္သံမဏိေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊သုတ္ေဆး၊ေပါလစ္မ်ား၊သြပ္ျပား၊အျခားပစၥည္းမ်ား၊ အျခားလုပ္ငန္း သံုး ကုန္ၿကမ္းပစၥည္းမ်ားနွင့္ အျခားလူ သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Local Trade News

Pages