တရုတ် (ဖုကျန့်) လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးစမ်းသပ်ဇုန်အတွင်း ရေနံစိမ်းတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုအတွက် သတ်မှတ်ချက် များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ

Fri, 11/15/2019 - 08:45 -- admin_ygn

         တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တရုတ် (ဖုကျန့်) လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ် ရေးစမ်းသပ်ဇုန်အတွင်း နိုင်ငံ ပိုင် မဟုတ်သည့် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းစုများမှ ရေနံစိမ်းတင်သွင်း လျှောက်ထားမှုများ အတွက်သတ်မှတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အောက်တို ဘာ ၂၈  ရက်တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ သည်။ အဆိုပါကြေညာစာအရ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးစမ်းသပ်ဇုန် အတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းစုများအနေ ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိထားသည့်အပြင် လျှောက်ထားသူသည် ရေနံစိမ်းသို လှောင် နိုင်စွမ်းနှင့် ကုဗမီတာ ၁၀ဝ၀ဝ၀ ထက်မနည်းသည့် ရေနံစိမ်းသိုလှောင်ရုံအသုံးပြုခွင့်၊ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတု ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်၊ ခိုင်မာ သောဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေနှင့် နိုင်ငံ တော်မှ ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအားချိုးဖောက်မှုမရှိခြင်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံ ထက်မနည်းသည့် ဘဏ်ချေး ငွေလိုင်း နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု၏ ဘဏ်ဆိုင်ရာချေးငွေ Level အဆင့် 2A နှင့် အထက်ရှိရန်၊ ရေနံစိမ်း ဝယ်ယူမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်၌ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့်အတွေ့အကြုံ ငါးနှစ်အထက်ရှိသော ပညာရှင် အနည်းဆုံးငါးဦးရှိရမည်ဖြစ် ခြင်းစသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။

          လျှောက်လွှာတင်သွင်းရာတွင် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု၏ အခြေအနေ အကျဉ်း မိတ်ဆက်နှင့် Business License of Enterprise Legal Person  လိုင်စင်မိတ္တူ တို့အပါအဝင် လျှောက်လွှာပုံစံဇယား၊ ရေနံစိမ်းသိုလှောင် အသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုကုန်ပစ္စည်း လိုင်စင်(သို့)ဆိပ်ကမ်းကြီး ကြပ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် ဆိပ်ကမ်းအန္တရာယ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ်၊ နိုင်ငံတကာ ရေနံစိမ်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် ဝန် ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေး အကျဉ်းမိတ်ဆက်နှင့် အထောက်အထားများ၊ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းစုမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တရားဝင်လုပ်ငန်းစာချုပ်၊ ဘဏ်မှထုတ်ပေးသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏Level အဆင့်  2A နှင့်အထက်ရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံထက်မနည်းသောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ချေးငွေစာရွက်စာတမ်းများနှင့် မိတ္တူများ၊ နိုင်ငံတကာဝယ်ယူမှု များနှင့်ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုများအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက် စသည်တို့ ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီ သည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် (ဖုကျန့်) လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေး စမ်းသပ် ဇုန်တာဝန်ခံဌာနသို့    လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ နောက် အဆိုပါတာဝန်ခံဌာနမှ လျှောက်လွှာ များအား စိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့်လျှောက်လွှာများအား ဖုကျန့်ပြည်နယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနသို့ ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှ တစ်ဆင့် MOFCOM သို့ ဆက်လက် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။

        MOFCOM  မှ လျှောက်လွှာများ အား  စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စိစစ်သည့်ကာလအတွင်း ဆက စပ် အဖွဲ့အစည်းမှ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကိုလည်း မြေပြင် စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် MOFCOM  ၏ တရားဝင် Website တွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုအမည် စာရင်းအား ၁၀ ရက်တိတိ ဖော်ပြထား မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါကာလအတွင်း တစ်စုံတစ်ရာ ကန့်ကွက်မှုများပြုလုပ်လိုပါက MOFCOM သို့ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ထားသည့် ကန့်ကွက်ရန် ကာလပြီးဆုံး၍ သီးခြား ကန့်ကွက်မှုများမရှိပါက MOFCOM  မှ (ဖုကျန့်) လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး စမ်းသပ်ဇုန်အတွင်း ရေနံစိမ်းတင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်မဟုတ်သည့်ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုအမည်စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာပေး သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ တင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်မဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုများအနေဖြင့်နိုင်ငံ၏ ချမှတ်ထားသည့် စက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ရေနံစိမ်းတင်သွင်းအသုံးပြုခြင်းများဆိုင်ရာဆက်စပ်လုပ်ထုံး လုပ်နည်း သတ်မှတ်ချက်များ ကိုတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ ရေနံစိမ်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချသိုလှောင်ခြင်း နှင့် ဂိုဒေါင်အဝင်/ အထွက်စာရင်း၊ ရေနံစိမ်းရရှိမှုအရင်းအမြစ်နှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းနှင့် နှစ်စဉ်ပထမနှစ်ဝက်ကာလ တွင် MOFCOM  သို့ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်သတင်းအချက် အလက် များကို ပေးပို့မှတ်တမ်းထားရှိရန် စသည် ဖြင့် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

       ရေနံစိမ်းတင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်မဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း စုများအနေဖြင့် ဆက်စပ်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအတိုင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရေနံစိမ်းတင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့် နိုင်ငံပိုင် မဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းစု မှ တင်သွင်းလာသည့် ရေနံစိမ်းများအား ရေနံစိမ်းတင်သွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ခွင့်မရှိသည့် လုပ်ငန်းစုများသို့ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ ချိုးဖောက်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အကောက်ခွန်ဌာန၊ အရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ လုံခြုံရေးနှင့် မီးသတ် စသည့်ဌာန တို့မှ ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား   ချိုးဖောက်ခြင်း၊ အကြီးစား မီးလောင်မှု၊ လုံခြုံရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်    ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် အခြားသော ဆက်စပ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချိုးဖောက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက    MOFCOM  မှ အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) ရေနံ စိမ်းတင်သွင်းခွင့် အခွင့်အရေးအား ပယ် ဖျက်ခြင်း စသည့်အရေးယူမှု ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပါရှိ ပါသည်။

 

Source : www.mofcom.gov.cn

ဒေါက်တာနုနုခိုင်(နှစ်နိုင်ငံ)

International Trade News

Pages