တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၾကပ္မတ္ရမည္

Tue, 09/03/2019 - 07:46 -- admin_ygn

     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသည္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားသည္ စားသံုးသူ ျပည္သူလူ ထုကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာကို လည္း ထိခိုက္နစ္နာေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အားယူေန ဆဲ အေသးစား၊ အငယ္စား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MSMES) ကိုလည္း အင္အား ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေ အာင္ ဆိုးက်ဳိး ႐ုိက္ခတ္ေစျပန္သည္။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈသည္ အဘက္ဘက္က ထိခိုက္ နစ္နာေအာင္သာ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံဖ်က္လက္နက္ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ယင္းကိစၥကုိ အၿပီးတိုင္သုတ္သင္ ေခ်မႈန္းဖို႔လိုသည္။
တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ေခတ္အဆက္ ဆက္ မသမာမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့၏။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ကတည္းက ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရွိလာခဲ့သည္။ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းဟူသည္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို မ်ားစြာ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳခဲ့သည္။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကို ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦး အစိုးရဟုေခၚသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မိုဘိုင္းတင္းမ္ (Mobile  Teamာ) အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ယင္းသုိ႔ မိုဘိုင္းတင္းမ္အဖြဲ႕မ်ား စြမ္းေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ က်ခဲ့သည္။   ယခုအစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ 'တရားမ၀င္ ကုန္ သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ'ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းျဖစ္၏။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးကိုေတာ့ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ထူးအား ခန္႔အပ္ထား၏။ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စီးပြား ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစသည္ျဖင့္ ၃၉ ဦး ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု သိရ၏။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကုိ  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇၉/၂၀၁၉ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၁၃ ရပ္ခ်မွတ္ထားသည္။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ေလ့လာသိရွိရသည္။
      တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ကို ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဦး ေဆာ င္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ား အမ်ား အျပားပါ၀င္သည္။ သိသင့္သည့္ အဓိကအခ်က္ မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပပါမည္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တိုက္ ဖ်က္ႏိုင္ေရး ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၁၃ ရပ္ကို လုပ္ငန္း က႑အလိုက္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ေရး ၀ုိင္း၀န္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ကနဦး စတင္ေျပာဆိုသည္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေကာ္ မတီမ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီ မ်ားႏွင့္ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားသည္လည္း တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည္။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အတူ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိလာေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက လြန္စြာအေရးႀကီးလာသည္။  တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈအႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိ ၿပီး အသိပညာတိုးပြားလာေရး၊ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ် က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေရး၊ တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ားအားေပးျခင္းက ေရွာင္ရွားေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ဟုလည္းဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိကက႑ကလည္း မိမိတို႔၀န္း က်င္တြင္ ရွိေနသည့္တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းၾကရမည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
       ထို႔ျပင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး The Economist Intelligence Unit (EIU)  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးယူနစ္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အေျခအေနအၫႊန္းကိန္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၄ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၈၂ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး ရမွတ္မွာလည္း ၂၃ မွတ္သာ ရရွိထားသည္ ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ဆို၏။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တရားမ၀င္ကုန္ သြယ္မႈအေျခအေန အၫႊန္းကိန္းကုိ ၫႊန္းကိန္းေလးခုျဖင့္ တိုင္းတာ သည္။ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒ၊ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ  လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈကို အဓိကအဟန္႔အထားျဖစ္ေစေသာ အဓိကအခ်က္မ်ား ထဲက အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈက႑ အင္အားႀကီးေနသည္ႏွင့္အမွ် တရားမ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ  လုပ္ငန္းမ်ားကို  အဟန္႔ အတားျဖစ္သည္။ ႏွစ္အလိုက္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏက ျမင့္တက္ လာေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က ေလ်ာ့က်သြားသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေလ်ာ့က်ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ ကုန္ သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈစာရင္းဇယားမ်ား ေလ့လာၾကည့္ ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ကြာဟမႈရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည့္အတြက္ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ မည္မွ် ႀကီးမားေနသည္ကို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္မႈသည္ စီးပြားေရးကို ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္၊ ကုန္ပစၥည္းအတုအပ မ်ား အထူးသျဖင့္ ေဆး၀ါးႏွင့္ အရက္အတုမ်ားသည္ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစ႐ုံမွ်မက စားသံုးသူမ်ား၏ ေဘးကင္းမႈကိုလည္း ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္ စသည္ျဖင့္လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။
      လက္ရွိအေျခအေနသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ေရာက္ေနသည္မို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ ဆိုင္ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္း ခက္ခဲ လာၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးစသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုးခုတြင္ တရားမ၀င္ကုန္ သြယ္ မႈမ်ား တားဆီးထိန္း ခ်ဳပ္ေရးအထူးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ ၆၆၉ ႀကိမ္၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၁ ဒသမ ၈၂၈ ဘီလီယံ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ၏။ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ သတင္းေပးသူ၊ ဖမ္းဆီးသူအဖြဲ႕မ်ားအား ဖမ္းဆီး ရမိသည့္ပမာဏအရ အခ်ဳိးက်ခြဲ ေ၀ေပးသည့္ ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္မႈ အစီ အစဥ္လည္း က်င့္သံုးေ နေၾကာင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

ေမာင္လြင္ျပင္

Border Trade News

Pages