တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

Tue, 07/05/2016 - 05:36 -- ictuser

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္နည္းစနစ္မ်ား

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ား

၁။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူနိုင္ငံသား တိုင္း ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။         

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္မရွိသူမ်ား

၂။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ေလၽွာက္ထား ခြင့္မရွိပါ -

(က)    နိုင္ငံျခားသားမ်ား

( ခ )   ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနတြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ အေထာက္ အထားမ်ား

၃။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲတင္ျပေလၽွာက္ထားရပါမည္ -

                         (က)    တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္လႊာ

                          ( ခ )   နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ( မူရင္း/မိတၱဴ )

  ( ဂ )   မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားသူ ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး၏ ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း/မိတၱဴ)

                         (ဃ)    အိမ္ေထာင္စုဇယား ပုံစံ(၆၆/၆) (မူရင္း/မိတၱဴ)

 (င)     သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၏ ျပစ္မွုကင္းရွင္းေၾကာင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(မူရင္း)

                        ( စ )   သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ကုန္သည္အသင္းဝင္ကဒ္ျပား ( မူရင္း )

                         ( ဆ )  ပတ္စပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပုံ (၃) ပုံ

                         ( ဇ )   ကုမၸဏီထူေထာင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ကတိဝန္ခံခ်က္

 

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

၄။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အား ေအာက္ပါအတိုင္း စိစစ္ခြင့္ျပဳ ထုတ္ေပးသြားပါမည္ -

(က)    မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပလာေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရွိ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး လက္ခံပါမည္။

( ခ )   တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးမွု မွတ္တမ္းစာအုပ္အား သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ စနစ္တက် မွတ္တမ္းထားရွိရပါမည္။

( ဂ )   တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

(ဃ)    မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားသူသည္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံ တင္လက္မွတ္ကို ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထုတ္ယူရပါမည္။

( င )   တင္ျပလာသည့္ အေထာက္အထားမ်ား မွန္ကန္မွုရွိပါက သတ္မွတ္ထားေသာ မွတ္ပုံတင္ ေၾကး က်ပ္ (၅၀၀၀၀) အားနိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတာဝန္ခံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ျပဳထုတ္ေပးပါမည္။

( စ )   ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားရွိမွုအေျခအေနအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏွိုင္းမွု အစည္း အေဝး သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳပါမည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းကာလႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး

၅။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္၏ သက္တမ္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္ -

          (က)    မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းအား (၁) ႏွစ္ ခြင့္ျပဳပါမည္။

          ( ခ )   မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းအား တစ္ႀကိမ္လၽွင္ (၁) ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳပါမည္။

          ( ဂ )   မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို က်ပ္ ၅၀၀၀ိ/ သတ္မွတ္ပါမည္။

          (ဃ)    မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကးကို (၁) ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ိ/ သတ္မွတ္ ပါမည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း

၆။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းကို သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ (၁) လ ႀကိဳတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခြင့္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း အား သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္မွ ေလၽွာက္ထားလ်င္ ကာလအလိုက္ ေအာက္ပါဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ရပါမည္ -

          သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသည့္ကာလ                              ေပးေဆာင္ရမည့္ဒဏ္ေၾကး

          (က)    သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၁) လအတြင္း ေလၽွာက္ထားလ်င္    က်ပ္    ၅၀၀၀

          ( ခ )   သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၂) လအတြင္း ေလၽွာက္ထားလ်င္    က်ပ္    ၁၀၀၀၀

          ( ဂ )   သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၃) လအတြင္း ေလၽွာက္ထားလ်င္    က်ပ္    ၁၅၀၀၀

          (ဃ)    သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၃)လမွ(၆)လအတြင္း                  က်ပ္    ၃၀၀၀၀

                   ေလၽွာက္ထားလ်င္

သက္တမ္းတိုးဒဏ္ေၾကး ပယ္ဖ်က္ျခင္း

၇။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းကိုသက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ(၁)လ ႀကိဳတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခြင့္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း အား သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္မွ ေလၽွာက္ထားလ်င္ ေနာက္က်ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ေနရျခင္းကို ကုန္သြယ္မွုက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၃-၃-၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီမံခန္႔ ခြဲေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၅/၂၀၁၅)မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း

၈။       လုပ္ငန္းရွင္သည္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္လိုလ်င္ မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံနိုင္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း

၉။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္ -

          (က)    တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ဥပေဒအရအေရးယူခံရျခင္း။  

          ( ခ )   စီးပြားေရးမသမာမွုမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ Black List တင္သြင္းခံရျခင္း။

(ယခင္ ITC မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီး(၆)လေက်ာ္သည္ အထိ သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားျခင္းမျပဳပါက ၎မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မ်ား ဖ်က္သိမ္း ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားျခင္းအား ေျဖေလ်ာ့သည့္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန(EC) (၂၆/၂၀၁၅) (၅-၁၀-၂၀၁၅) ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ITC ကတ္မ်ား သက္တမ္း တိုး ေလၽွာက္ထားလာပါက မူလသက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ေန႔မွစ၍ သက္တမ္းတိုး ေလၽွာက္ ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာေငြစာရင္းသို႔ သက္တမ္းတိုးေၾကး ေပးသြင္းမည့္ေန႔ ၾကားကာလ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းတိုးေၾကးမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းေဆာင္ ရြက္ခြင့္ျပဳသြားရန္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။)

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

၁၀။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ျဖင့္ နယ္စပ္မွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္ -

(က)    ျမန္မာက်ပ္ေငြကို အေျခခံေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွု နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါသည္။

( ခ )   ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပုံမွန္ကုန္သြယ္မွုစနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၊ Transit Trade တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳပါ။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁၁။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရပါမည္ -

(က)    တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ကိုယ္တိုင္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

          ( ခ )   သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ မူဝါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

          ( ဂ )   နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွုနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္း မ်ားကိုသာ တင္ပို႔တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။

          (ဃ)    တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ။

ITC ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္

၁၂။     နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွုတြင္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တစ္ဖက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

          ပို႔ကုန္ပိုင္း

(က)   ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားမွုကို တစ္ေန႔လၽွင္တစ္ႀကိမ္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀၀ိ/ (က်ပ္ သုံးဆယ္သိန္း)ႏွုန္းျဖင့္ (၅)ရက္စာ တစ္ႀကိမ္တည္း က်ပ္သိန္း(၁၅၀)ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါမည္။

            ( ခ )   ပို႔ကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းအား (၁၄)ရက္ခြင့္ျပဳပါမည္။ သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပဳပါ။

( ဂ )   ပို႔ကုန္လိုင္စင္မ်ားကို ေန႔ခ်င္းၿပီးထုတ္ေပးသြားပါမည္။ လက္ရွိလိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ္အတိုင္း အုပ္စုလိုက္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

          သြင္းကုန္ပိုင္း

( က )  သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားမွုကို တစ္ေန႔လၽွင္တစ္ႀကိမ္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀၀ိ/ (က်ပ္ သုံးဆယ္သိန္း)ႏွုန္းျဖင့္ (၅)ရက္စာ တစ္ႀကိမ္တည္း က်ပ္သိန္း(၁၅၀)ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါမည္။

             (ခ)     သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းအား (၁၄)ရက္ခြင့္ျပဳပါမည္။ သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပဳပါ။

( ဂ )   သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားကို ေန႔ခ်င္းၿပီးထုတ္ေပးသြားပါမည္။ လက္ရွိလိုင္စင္ထုတ္ေပး သည့္နည္းစနစ္အတိုင္း အုပ္စုလိုက္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)    တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းမည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာန၊အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA)၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိမွသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္အခေပးေဆာင္ျခင္း

၁၃။     ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔တင္သြင္းမွုမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရပါမည္။

မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကး၊ လိုင္စင္ေၾကး၊  ဒဏ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းျခင္း

၁၄။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ ေၾကး၊ လိုင္စင္ေၾကး၊ဒဏ္ေၾကးမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းပါမည္။

၁၅။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္လႊာနမူနာပုံစံအား ေနာက္ဆက္တြဲ  (က) ပါပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ နမူနာပုံစံအား ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) ပါပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း  အသီးသီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၆။     ITC ကတ္ျဖင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း (က်ပ္ေငြေၾကး) ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားအား တင္ပို႔၊ တင္သြင္းခြင့္ျပဳပါသည္။ ယခင္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ပို႔ကုန္ (၁၆၀) မ်ိဳးႏွင့္ သြင္းကုန္ (၂၄၃) မ်ိဳးအျပင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ မလိုေသာ HS လိုင္းအလိုက္ ထုတ္ျပန္ထားရွိသည့္ ပုိ႔ကုန္ (၉၈၃) လိုင္းႏွင့္ သြင္းကုန္ (၂၀၇၉) လိုင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အား တစ္ရက္လွ်င္ (၁) စီးႏႈန္းျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၅) စီးႏႈန္းအျပင္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း (၄) မ်ိဳး၊ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၄၆) မ်ိဳးအား ထပ္မံတိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္  ( Individual Trading Card) ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ား

၁၇။     ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(က)    တမူးစခန္း                     -         စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ခ )မူဆယ္စခန္း                      -         မူဆယ္၊ လားရွိုး၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)         ခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေန         ျပည္သူမ်ား။

( ဂ )   ျမဝတီစခန္း                    -         မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

(ဃ) တာခ်ီလိတ္စခန္း                -         တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းဆတ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ လင္းေခး၊ လြိဳင္လင္ခရိုင္မ်ား အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( င )   လြယ္ဂ်ယ္စခန္း               -         ဗန္းေမာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( စ )   စစ္ေတြစခန္း                  -         စစ္ေတြခရိုင္၊ေျမာက္ဦးခရိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေန ျပည္သူမ်ား။

(ဆ)    ေမာင္ေတာစခန္း             -         ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဇ )   ခ်င္းေရႊေဟာ္စခန္း            -         ကြမ္းလုံခရိုင္အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( စ်)    ကန္ပိုက္တီးစခန္း            -          ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ႏွင့္ မိုးညႇင္း အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ည)   ၿမိတ္စခန္း                     -          ၿမိတ္ႏွင့္ထားဝယ္ခရိုင္ အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဋ )   ေကာ့ေသာင္းစခန္း           -         ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဌ )   ရိဒ္စခန္း                        -          ရိဒ္၊ တီးတိန္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဍ )   ထန္တလန္စခန္း             -         ထန္တလန္၊ ဟားခါး၊ ဖလမ္းေဒသအတြင္းရွိ ေဒသေန ျပည္သူမ်ား။

( ဎ )   ေမာေတာင္စခန္း             -          ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

(ဏ)    ထီးခီးစခန္း                   -          ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

(တ)    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး           -          မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား၊

         (မႏၲေလး)                                စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူျပည္သူမ်ား။

(ထ)    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး           -         က်ိဳင္းတုံခရိုင္အတြင္းရွိ (က်ိဳင္းတုံ၊ မိုင္းခတ္၊မိုင္းယန္း၊ (က်ိဳင္းတုံ မိုင္းပ်ဥ္း) က်ိဳင္းတုံ(႐ုံးခြဲ) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ တာခ်ီလိတ္

                                                     ခရိုင္အတြင္းရွိ (မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းေယာင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္အတြင္းရွိ (ေတာင္ႀကီး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင္၊ ကေလာ၊

                                                     ပင္းတယ၊ ရြာငံ၊ ရပ္ေစာက္၊ ပင္ေလာင္း၊ ဖယ္ခုံ)၊ လင္းေခးခရိုင္ အတြင္းရွိ (လင္းေခး၊ မိုးနဲ၊ မိုင္းပန္၊ ေမာက္မယ္)

                                                     လြိဳင္လင္ ခရိုင္ အတြင္းရွိ (လြိဳင္လင္၊ လဲခ်ား၊ နမ့္စန္၊ ကြန္ဟိန္း၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းကိုင္၊ မိုင္းရွူး)) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ

                                                     ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဒ )  ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး           -         ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ မိုးညႇင္းခရိုင္အတြင္း

         (ျမစ္ႀကီးနား)                        ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား။

( ဓ )   က်ိဳင္းလပ္စခန္း              -        တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းဆတ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ လင္းေခး၊ လြိဳင္လင္ခရိုင္မ်ားအတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( န )   မယ္စဲ့စခန္း                  -        ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

 

သို႔

          ညႊန္ၾကားေရးမွူး

        ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

        -------------------------------------------- စခန္း

ရက္စြဲ။  ၂၀၁   ခုႏွစ္၊                         လ               ရက္

အေၾကာင္းအရာ။         တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

၁။       ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ ဦး/ေဒၚ ………………………..၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္ …………………………. သည္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုပါ၍ တစ္ဦး ခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါရန္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ား ပူးတြဲ တင္ျပေလၽွာက္ထားအပ္ပါသည္ -

          (က)    နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား (မူရင္း/မိတၱဴ)။

          ( ခ )   ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း)။

          ( ဂ )   အိမ္ေထာင္စုဇယား ပုံစံ (၆၆) (မူရင္း/မိတၱဴ)။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၏ျပစ္မွုကင္းရွင္းေၾကာင္းႏွင့္အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(မူရင္း)

          ( င )   သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ကုန္သည္အသင္းဝင္ကဒ္ျပား (မူရင္း/မိတၱဴ)။

          ( စ )   ပတ္စပို႔အရြယ္ ဓါတ္ပုံ (၃) ပုံ

၂။       ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ ……………………………… တို႔ ပူးတြဲတင္ျပေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳပါသည္။

 

                                                                             လက္မွတ္        ………………………

                                                                             အမည္  ………………………

                                                                              နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး        ……………………

                                                                             ကဒ္ျပားအမွတ္

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ( ခ )

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

                                                                    မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ITC-စခန္း Code - (00001)

                                                                    ရက္စြဲ၊  ………………………….………..

၁။       လုပ္ငန္းရွင္အမည္                 …………………………………………………...........

၂။       နိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္        …………………………………………………...........

၃။       အဘအမည္                        ………………………………………………………..

၄။       ေမြးသကၠရာဇ္                       ………………………………………………………..

၅။       ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္အစုံ          …………………………………………………...........

          …………………………………………………………………………………..

၆။       ကုန္သည္အသင္းဝင္အမွတ္ႏွင့္ ရက္စြဲ (                      ) (                            )

၇။       ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဖက္စ္နံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ …………………………....

          …………………………………………………………………………………..

၈။       မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္း (          -         -             ) မွ (        -        -              ) ထိ

 

 

 

 

                                                                              ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ( ကိုယ္စား )

                                                                             (                                           )

 

 

 

 

 

 

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

********************************************************

 

သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ကာလ                                                           ခြင့္ျပဳသူအမည္ ႏွင့္ လက္မွတ္

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….        ……………………………………..

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….       …………………………………………

 

                                                                                               

 

ေနာက္ေက်ာဖက္

 

 

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

 

သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ကာလ                                                           ခြင့္ျပဳသူအမည္ ႏွင့္ လက္မွတ္

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….

 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 

ဤ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ -

          (က)    မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရ။

( ခ )   သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ မူဝါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ      ေဆာင္ရြက္ရမည္။

( ဂ )   နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွုနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္း မ်ားကိုသာ တင္ပို႔တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။

          (ဃ)    တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ။