တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာတင္ပို့မႈေၾကာင္႕ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြမ်ားျပားလာသည္႕ ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္း

Thu, 01/17/2019 - 06:38 -- admin_ygn

       ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား တည္ရွိကာ ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမွ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ၊ ေလေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ ၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကုန္ သြယ္မႈျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္း က်င္ရွိပါေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
      နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္(၂)ခု ၊ နယ္စပ္ ကုန္ သြယ္ေရးစခန္း(၁၇)ခု၊   ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ံုး (၄) ခုရွိေၾကာင္း ၊ ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္မ်က္ႏွာစာတြင္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္၊ ထိုင္းမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္တို႔ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ၊ ကုန္သြယ္ေ ရးစခန္းမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္မ်က္ႏွာစာတြင္ လြယ္ဂ်ယ္ ၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ ကန္ပိုက္တီ၊ ထိုင္းမ်က္ႏွာစာ တြင္ တာခ်ီ လိတ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ေမာေတာင္၊ ထီးခီး၊ မယ္စဲ့၊  အိႏၵိယ မ်က္ႏွာစာတြင္ တမူး၊ ရိဒ္၊ ထန္တလန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မ်က္ႏွာစာတြင္ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ ၊ လာအိုမ်က္ႏွာစာတြင္ က်ိဳင္းလပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္း ၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ က်ိဳင္းတံု၊ ျမစ္ႀကီးနား တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားထဲမွ ကန္ပိုက္တီ  ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ တစ္သွ်ဴး ငွက္ေပ်ာတင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ တင္ျပလိုပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္မွ ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာကို အမ်ားဆံုး တင္ပို႔လ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဧကေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါ တယ္။ ကန္ပိုက္တီ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတင္ပို႔သည့္ ငွက္ေပ်ာမ်ား မွာ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္၊   ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ  စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ငါးေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔လ်က္ရွိပါတယ္။၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧကတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧက သံုးေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးတင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီ  ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳး ေျမမ်ားငွားရမ္းခမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ဝင္/ထြက္မႈမွ ရရွိသည့္ အခ မ်ား၊ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာတင္ယာဥ္မ်ား ဝင္/ထြက္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ အခမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ရရွိလ်က္ရွိ ပါတယ္။ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသည့္ငွက္ေပ်ာမွာ တစ္သွ်ဴး ငွက္ေပ်ာျဖစ္ၿပီး ပါရွီးငွက္ေပ်ာ ၊ ဝီနီစီ ႀ၆ ၊ ဘရားဇီးမ်ိဳးရင္းတို႔လည္း စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါ ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာပင္မ်ားကို ဧၿပီလတြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ ဇူလိုင္လခန္႔တြင္ စတင္ ထြက္ရွိကာ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ တစ္ပင္လွ်င္ ငါးဖီး မွ ရွစ္ဖီးခန္႔အထိ ထြက္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလေလာက္ တြင္ စတင္ခုတ္သိမ္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳး တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ  ၁၃  တန္မွ ၁၄ တန္ထိ ထြက္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာေဈးႏႈန္းအေနျဖင့္ ၁ ုါ လွ်င္ ၤဥႀ  ေဈးႏႈန္း ၆၀ဝ က်ပ္ရွိသျဖင့္ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းဝန္းက်င္ရရွိကာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၇၀ အထက္ရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါ တယ္။ တစ္ဧက ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားခ၊ မ်ိဳးဖိုး၊ ဓာတ္ေျမဩဇာ၊ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၄၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တစ္ဧကအျမတ္ေငြရရွိမႈ အေနျဖင့္  က်ပ္သိန္း ၃၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရပါတယ္။
တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာမ်ားအား ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ၿပီး စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးတင္ပို႔လ်က္ရွိရာ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာတင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ပို႔ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္-
    စဥ္    ဘ႑ာႏွစ္    တန္ခ်ိန္    တန္ဖိုး(ေဒၚလာသန္း)
    (၁)    ၂၀၁၀-၂၀၁၁    ၅၁၄၀ဝ    ၅  .၈၄၅
    (၂)    ၂၀၁၁-၂၀၁၂    ၂၅၈၈၀    ၃  .၁၄၆
    (၃)    ၂၀၁၂-၂၀၁၃    ၅၁၂၉    ဝ  .၈၄၀
    (၄)    ၂၀၁၃-၂၀၁၄    ၂၆၄၀၅    ၄  .ဝ၄၈
    (၅)    ၂၀၁၄-၂၀၁၅    ၃၃၇၇၀    ၄  .၉၈၂
    (၆)    ၂၀၁၅-၂၀၁၆    ၈၁၃၄၀    ၂၅  .၇၂၉
    (၇)    ၂၀၁၆-၂၀၁၇    ၁၇၆၅၇၀    ၅၅  .၂၂၆
    (၈)    ၂၀၁၇-၂၀၁၈    ၂၆၆၄၅၀    ၇၈  .၈၅၈
    (၉)    ၂၀၁၈ ခုႏွစ္    ၂၆၆၃၆၉    ၈၃  .၃၆၇
        ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာလထိ
ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကုန္ သြယ္မႈပိုေငြျပမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္-
    စဥ္    ဘ႑ာႏွစ္    ပို႔ကုန္    သြင္းကုန္    ကုန္သြယ္မႈပမာဏ    ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ
            (ေဒၚလာသန္း)    (ေဒၚလာသန္း)    (ေဒၚလာသန္း)    (ေဒၚလာသန္း)
    (၁)    ၂၀၁၆-၂၀၁၇    ၆၄  .ဝ၉၄    ၄၂  .၄၇၇    ၁၀၆  .၅၇၁    ၂၁  .၆၁၇
    (၂)    ၂၀၁၇-၂၀၁၈    ၈၅  .၉၂၅    ၃၀  .၇၁၇    ၁၁၆  .၆၄၅    ၅၅  .၂၀၈
    (၃)    ၂၀၁၈ ခုႏွစ္    ၈၈  .၆၆၈    ၁၇  .၅၄၇    ၁၀၆  .၂၁၅    ၇၁  .၁၂၁
        ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ
ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ   ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အားလံုး အနက္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာတင္ပို႔မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ  ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္-
ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ တင္ပို႔မႈ မွရရွိသည့္ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရရွိမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္   က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၀ဝေက်ာ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း၂၁၀ဝေက်ာ္ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ  ဒီဇင္ဘာလအထိ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀ဝ၀  ေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ကန္ပိုက္တီ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္လာသလို အခြန္အခမ်ား   ေကာက္ခံရရွိမႈသည္လည္း တိုးတက္ရရွိလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွထြက္ရွိသည့္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကူမင္း၊ ေပက်င္း၊ ကြမ္တံု၊ သံုးပိတ္၊ ဟိန္းလံုက်န္၊ ရွီအန္၊ ေစြက်ံဳး၊ ဝုဟန္၊  ထံုခ်င္း၊ က်ိန္က်ံဳး စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ တင္ပို႔လ်က္ ရွိၿပီး ႐ုရွားနယ္စပ္ထိ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ တစ္သွ်ဴးငွက္ ေပ်ာမ်ားသည္ ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္  တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ား၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားအျဖစ္  ငွက္ေပ်ာႏွင့္အတူ ဖရဲ၊ င႐ုတ္၊ သီးႏွံအမယ္မ်ားကိုပါ စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားျခင္း ၊ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ စိုက္ ပ်ိဳးနည္းပညာသစ္မ်ားရရွိျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ြမသ် ီသာန်အငခ ဏမသိကခအ တိုးတက္လာျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ သြင္းကုန္အင္အားစုမ်ားမွ ရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ရရွိျခင္း ၊ ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ  တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္တင္ပို႔မႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြမ်ား ရရွိျခင္း  စသည့္  အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိ လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။