တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့်မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Van)

Wed, 03/14/2012 - 09:18 -- Anonymous (not verified)
စဉ် Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Van
၅၂ Ford Focus Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5300 5700 6700 7700
၅၃ Honda Acty Van Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6200 7400 8700 9900
၅၄ Nissan AD Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5500 5700 5940
၅၅ Nissan Caravan Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7300 9650 12000 14400
၅၆ Nissan Vanette Van Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5400 5900 6300 6750
၅၇ Toyota Caldina Van Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6500 7400 9200 11500
၅၈ Toyota Corolla Fielder Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6900 8800 10700 12600
၅၉ Toyota Probox/ Succeed Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5030 5060 5100 5150
၆၀ Toyota Townace Van Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6400 7850 9300 10800

မှတ်ချက်။     (၁ )    1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 1996 Model မှ 2011 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး

                          USD - 5000 ဖြင့်လျှာက်ထားနိုင်ပြီး 2012 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါကလက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်းလျှာက်ထားရပါမည်။

                 (၂ )    အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင်မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက One Stop

                          Serviceအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

                 (၃ )   ၄.၁၀.၂၀၁၂ ရက်နေ့ One Stop Services အဖွဲ့အစည်းအဝေးအထိ အတည်ပြုခဲ့သော ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။