တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့်မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Hatchback)

Fri, 12/21/2012 - 12:03 -- Anonymous (not verified)
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hatchback
BMW 1 Series Germany 4100 4300 4500 5700 6800 8000 9100 10000 11500 12600 13800 14900
Honda Fit Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Mazda Verisa Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 8000 9000 10000
Mercedes Benz A Class Japan 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11000 12300 13600 14900 16200 17500
Mitsubishi Colt Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Nissan March Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Nissan Note Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Opel Meriva Japan 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6300 7700 9000
Subaru Pleo Japan 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5200 5900 6700 7400
၁၀ Toyota Passo Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၁၁ Toyota Porte Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၁၂ Toyota Ractis Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6600 7100
၁၃ Toyota Raum Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6300 7100 8000 8900
၁၄ Toyota Corolla (Runx/Spacio) Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7000 8000 9000
၁၅ Toyota Vitz Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၁၆ Toyota Vitz F Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6300 7200 8100 9000
မှတ်ချက်။      (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                             5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                   (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                             အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။