ဌာနပိုင္ အေဆာက္အဦ သိုေလွာင္႐ုံ၊ ေျမကြက္မ်ားအား အိတ္ဖြင္႕ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႕ ေခၚယူငွားရမ္းမည္

Wed, 02/14/2018 - 07:10 -- admin_ygn

            စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီး ဌာနပိုင္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လမ္း (၄၀) ရွိ အမွတ္(၉၀)သံုးထပ္အေဆာက္အဦ (၅၀'x၃၀'x၃၈') အားလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး လသာၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းရွိ အမွတ္(၆၁၉) ေျမညီထပ္အခန္း (၁၆'x၁၀၀'x၁၆') အားလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အထက္ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းရွိ အမွတ္ (၂၄၀) သိုေလွာင္႐ုံ (A+B) (၂) ခန္း တြဲ(၁၂၀'x ၈၀'x ၁၄') အားလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပုဇြန္ ေတာင္လမ္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ အမွတ္ (၂၄၀) ေျမကြက္ (၁၀၀'x၈၀') တို႔အား လည္းေကာင္း အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေခၚယူ၍ သံုးႏွစ္သက္တမ္း၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ငွားရမ္း မည္ျဖစ္သည္။
          ငွားရမ္းသည့္ တန္ဖိုး၏ တစ္လ စာအား စေပၚေငြအျဖစ္ထားၿပီး ငွား ရမ္းခႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာ ခိုင္ႏႈန္းတို႔အား ၁၂ လစာႀကိဳတင္ေပးသြင္းျခင္းစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ငွားရမ္းခကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္၍ ငွားရမ္းရန္ အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ား ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ႐ုံး အမွတ္ (၃) ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၅ ရက္မွ ၂၁ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ေရာင္းခ်ေ ပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္အထိ ၁၅း၀၀ နာရီတြင္ ပိတ္ သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ တင္ဒါအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ တြင္ ဖြင့္ေဖာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ေဖာက္ မည့္ေန႔တြင္ တင္ဒါတင္သြင္းသူကိုယ္ တုိင္၀န္ႀကီးဌာန တင္ဒါေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အဆိုျပဳလႊာအား တင္ဒါ ပံုးအတြင္း ထည့္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
          ငွားရမ္းမည့္ အေဆာက္အဦ/ အခန္း/ သိုေလွာင္႐ုံ/  ေျမကြက္မ်ား၏ မ်က္ျမင္အေျခအေနအား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အားသိရွိလိုပါက တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ် မည့္ေနရာတြင္ လူကိုယ္ တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းအမွတ္ ၀၆၇-၄၀၈၄၁၀ သို႔ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

ခင္မိုးသူ

Local Trade News

Pages