ဌာနတွင်း ကွန်ပျူတာအခြေခံ(ရုံးလုပ်ငန်း) သင်တန်း သင်ကြားပို့ချခြင်း

Tue, 05/11/2021 - 03:40 -- competition

၁။            ဝန်ထမ်းများအားလုံး မိမိလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဌာနခွဲအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ဌာနတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံး  ကွန်ပျူတာအခြေခံ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သင်တန်းပို့ချ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       အဆိုပါ ဌာနတွင်းသင်တန်းတွင် ကွန်ပျူတာအခြေခံ ဘာသာရပ်(၇)ခုအား (၃-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်ကြာ သင်ကြားပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။