ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်/တာဝန်ဝတ္တရားများ

Fri, 10/30/2015 - 15:27 -- ictuser

(၁) စာရင်းစစ်ဆေးရေးနှင့်ပို့/ သွင်းလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနစု

       (က)    ပို့/သွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးမှု မှတ်တမ်းများ စိစစ်ခြင်း။

       (ခ)     ပို့/သွင်းလိုင်စင်ပုံစံရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများ စိစစ်ခြင်း။

      ( ဂ )   ပို့/သွင်းအမှန်တင်သွင်းမှုစာရင်းများ စိစစ်ခြင်း။

      (ဃ)    ပို့/သွင်းအုပ်စုလိုက် တစ်မယ်ခြင်းစာရင်းစိစစ်ခြင်း။

      ( င )   ပို့/သွင်းကုမ္ပဏီအလိုက် တစ်မယ်ခြင်းစာရင်းစိစစ်ခြင်း

( စ )   ပို့/သွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရာတွင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိစိစစ်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းစိစစ်ခြင်း။

(ဆ)    အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းများကဲ့သို့ FDA ထောက်ခံချက်နှင့်အခြား လိုအပ်သည့် ထောက်ခံချက်များ ပါဝင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း။

( ဇ )   ပြင်ဆင်/အပ်နှံ/သက်တမ်းတိုးကိစ္စရပ်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဈ )   လိုင်စင်အရ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။

(ည)    နေ့စဉ်ကုန်ဈေးနှုန်းသတင်းများ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံပေါက်ဈေးများအားဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ။

( ဋ )   နယ်စခန်းများမှ ကြေးနန်းဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံလာသည့် EICC ဇယားများ စိစစ်ထား ရှိခြင်း၊ ပြန်ကြားပေးခြင်း၊

( ဌ )   မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်းရှိ/မရှိ။

(၂) မှုခင်းနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနစုနှင့် အထူးစစ်ဆေးရေးဌာနစု

(က)    ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များအတွက် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အပေါ်အချိန်နှင့်တပြေးညီအထက်အဆင့်ဆင့်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။

          ( ခ )   ပို့/သွင်းဌာနရှိစာရင်းဇယားများထားရှိမှု စနစ်တကျရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း။

          ( ဂ )   ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ဝယ်ယူဖြန့်ခွဲမှုများစစ်ဆေးခြင်း။

          ( ဃ)   ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏ နှစ်စဉ်တန်ဖိုးလျော့စာရင်းများ စိစစ်ခြင်း။

( င )   ငွေလုံးငွေရင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ ပရိဘောဂနှင့် ယာဉ်များ အားဝန်ကြီးဌာန ဝယ်/ကော်နှင့် တင်ဒါစစ်ဆေးရေးကော်မတီသို့တင်ပြဆောင်ရွက်ထားရှိမှု စစ်ဆေးခြင်း။

( စ )   ရုံးအသုံးအဆောင်နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်းအား ဝန်ကြီးဌာနဝယ်/ကော်သို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု စစ်ဆေးခြင်း။