ဇူလိုင္လ ဆန္ႏွင္႕ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို့ၿပီး ဇြန္လတင္ပို့မႈထက္ ပိုမို

Fri, 08/16/2019 - 03:52 -- admin_ygn

     ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၂ ရက္အထိ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈၀ဝ၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ယခုတစ္ပတ္ ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၇၃၀ဝ ေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ တန္ခ်ိန္ ၅၀ဝခန္႔၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၆၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ လတစ္လလံုးတြင္ အဆိုပါကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၉၀ဝ၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္လ တင္ပို႔မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက တန္ခ်ိန္ ၃၀ဝ၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလတြင္ လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ  ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၄၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ သည္။

    ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၃ ရက္အထိကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၄၀ဝ၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ တန္ခ်ိန္ ၉၃၀ဝ၊ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ တန္ခ်ိန္ ၈၂၀ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တန္ခ်ိန္ ၃၀ဝ၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ႐ုရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ မက္ဒါဂါစကား၊ ကင္မရြန္းႏွင့္ ဂီနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္း ေရေၾကာင္း မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ေက်ာ္   တန္ဖိုးရွိဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၃၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခင္လ တင္ပို႔မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၃၇၀ဝ၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလတြင္ ဆန္အျပင္ ဆန္ ကြဲပါ  ပိုမိုတင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ   ၁၄ သန္းနီးပါးတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၅၄၀ဝ၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခင္လတင္ပို႔ မႈထက္ တန္ခ်ိန္ ၂၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တင္ပို႔ မႈ  စုစုေပါင္းမွာ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၅၉၀ဝ၀ ႏွင့္ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၅၄၃၀ဝျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယဥ္ယဥ္ေအး

Border Trade News

Pages