ဆံ့ေသာပမာဏ၏ အေလးခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အျခင္အတြယ္မ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ