ဆီစက္သမားမ်ား အ၀ယ္ရွိလို႔ ေစ်းထပ္ျမင့္လာတဲ့ျပည္ပဲဆံ

Mon, 10/24/2011 - 07:21 -- Anonymous (not verified)

ယခုအပတ္တြင္ ျပည္ေစ်းကြက္သို႔ ေျမပဲဆံမ်ားကို ေအာင္လံနဲ႔ေပါက္ေခါင္းဘက္မွ တစ္ေန႔ အိတ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေျမပဲဆံမ်ားကို ၿမိဳ႕ခံဆီစက္မ်ားနဲ႔ ရန္ကုန္ဆီစက္မ်ားမွ အ၀ယ္ရွိလို႔ ေျမပဲဆံေစ်းမွာ