ဆိတ္ ႏွင့္ သိုးမ်ား မေလးရွားကို တင္ပို ့ၾကမလား

Wed, 02/21/2018 - 06:23 -- admin_ygn

    ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ေရာင္းလိုအားႏွင့္၀ယ္လို အားအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈမ်ားအား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚ သို႔ေရာက္ရွိေစရန္၊ ေမြးျမဴေ ရးေ တာင္သူမ်ား ၀င္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္ေတြကို ျပည္ပသို႔ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ တရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳတဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း  ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ ဆိတ္၊ သိုး အရွင္ေတြ ကိုလည္း ျပည္ပသို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္အထိ) စာရင္းမ်ားအရ သိုးအရွင္ (၁၈ ကီလိုဂရမ္အထက္)တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၀၃ သန္း၊ သိုး အရွင္ (၁၈ကီလိုဂရမ္) တင္ပို႔မႈမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၁ သန္း အသီးသီးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရ ပါတယ္။ အလားတူဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆိတ္အရွင္ တင္ပို႔မႈကိုၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ဆိတ္အရွင္ (၁၈ ကီလိုဂရမ္ အထက္) တင္ပို႔မႈမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ သန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး ဆိတ္အရွင္(၂၀ ကီလို ဂရမ္အထက္) တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၅ သန္းႏွင့္ ဆိတ္အရွင္ (၃၀ ကီလိုဂရမ္အထက္) တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ၃ သန္း အသီးသီးရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တင္ပို႔တဲ့ႏိုင္ငံကိုၾကည့္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အဓိကထား တင္ပို႔ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ တင္ပို႔ေနတဲ့ အေျခအေနထက္ ပိုမိုတိုးတက္တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေတြရွိေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ တိရစၦာန္အရွင္တင္ပို႔မယ္ဆိုရင္  ျပည္တြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားနဲ႔အညီတင္ပို႔ရန္ လိုအပ္႐ုံသာမက တင္ပို႔မည့္ ေစ်းကြက္ရဲ႕သတ္ မွတ္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း သိရွိနားလည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ မွာေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံကို အသားထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ ဆိတ္၊ သိုးတင္ပို႔ရာမွာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို ေရးသားတင္ျပလိုပါတယ္။သြင္းကုန္ ခြင္႕ျပဳမိန့္လိုအပ္ခ်က္
    မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တိရစၦာန္မ်ားတင္သြင္းမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ ရာ တင္သြင္းမည့္ တိရစၦာန္မ်ားအတြက္  မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန (MAQIS) မွ ထုတ္ေပးတဲ့ သက္တမ္းရွိေသာ သြင္းကုန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပူးတြဲပါရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင္႕ ကုသေရးဆိုင္ရာေထာက္ခံခ်က္  တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္ေတြရဲ႕  အသက္အရြယ္၊ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အထီး/အမ၊ ေခါင္းအမွတ္၊ တိရစၦာန္သက္ေသခံအမွတ္(Animal ID) တို႔ပါ၀င္တဲ့ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔အတူ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ တိရစၦာန္ေဆးကုသ ေရးအရာရွိမွ တင္ပို႔သည့္ေန႔ရက္မွ ခုနစ္ရက္အတြင္း ထုတ္ေပးထား တဲ့ က်န္းမာေၾကာင္းေ ထာက္ခံခ်က္(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) ကို တင္ပို႔  မႈနဲ႔အတူ ပူးတြဲတင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
    တင္ပို႔သည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ ၁၂ လမွ တင္ပို႔သည့္ေန႔ရက္အထိ ဗစ္စ္နာဗိုင္းစ္ရပ္လို႔ေခၚတဲ့Maedi Visna ႏွင့္ သိုးေက်ာက္၊ ဆိတ္ ေက်ာက္၊B.Ovis စသည္တို႔ ကင္းရွင္းတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသ တစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ /တိုင္းတစ္ခုခုမွာ ေမြးျမဴတင္ပို႔တဲ့ တိရစၦာန္ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္အေမွးေရာင္ ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေရာဂါျဖစ္ေသာTSE ေခၚ Transmissible Spongiform Encephalopathy ေရာဂါႏွင့္Scrapie  ေရာဂါျဖစ္ပြား မႈတို႔ကိုေ တာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမေတြ႕ရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္ေတြဟာ တင္ပို႔သည့္ေန႔ရက္ မတိုင္မီေျခာက္လမွ တင္ပို႔သည့္ေန႔ရက္အထိ ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါ ကင္းစင္ေသာေဒသတြင္ ေမြးျမဴထားေသာ တိရစၦာန္မ်ားျဖစ္ရန္လို အပ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္မ်ား ကို ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမျပဳမီ အနည္းဆုံးသံုးလ အထိ တိရစၦာန္ေမြးျမဴရာေနရာမ်ား၏ အခ်င္း၀က္ ၁၀ ကီလိုမီတာ အတြင္း ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိရဘူးလို႔လည္း သိရပါ တယ္။     ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီး ဌာနႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးဌာန(Department of Veterinary Services-DVS) အသိအမွတ္ျပဳ ေရာဂါစစ္ေဆးေရးဌာနမ်ားတြင္  တင္ပို႔မႈမတိုင္မီ ၁၀ ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားအားလုံးကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ခြာနာ လွ်ာနာေရာဂါကင္းစင္မႈတို႔အတြက္  ေဆးစစ္မႈခံယူရမွာျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ၊DVS အသိအမွတ္ျပဳ ခြာနာလွ်ာနာ ေရာဂါကာကြယ္ ေဆး (O,A, Asia1) ထိုးထားရ မွာျဖစ္ပါတယ္။  တင္ပို႔သည့္တိရစၦာန္ မ်ား မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသည့္ေန႔ရက္တြင္ အတည္ျပဳထား ေသာေရာဂါစစ္ေဆးေရးဌာနမ်ား၌ စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားဟာ ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါဆိုင္ရာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈNSP  ELISA အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူရမွာျဖစ္ၿပီး ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း (Negative) အေျဖထြက္ရွိရန္  လိုအပ္ပါတယ္။ အဆိုပါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို အစိုးရဓာတ္ခြဲခန္း (သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္   မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔  တင္ပို႔မည့္ ဆိတ္၊သိုးအပါအ၀င္ တိရစၦာန္ မ်ားဟာ အဆုတ္ေ ရာဂါ (Tuberculosis) ကင္းစင္ရန္လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါေရာဂါကင္းရွင္းတဲ့ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၊ ေမြးျမဴရာ ေနရာေဒသ မ်ားမွျဖစ္ရန္ လိုပါတယ္။ တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားသည္ သားပ်က္ သားေလွ်ာေရာဂါဆိုင္ရာBrucella Ovis ႏွင့္Brucella melitensis ကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားသည့္ တိရစၦာန္မွအပ တိရစၦာန္မ်ားအားလုံးကို တင္ပို႔မႈမျပဳလုပ္မီRB51 ကာကြယ္ ေဆးထိုးထားဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါ တယ္။
    တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားသည္ တင္ပို႔သည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ ငါး ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္းJohne’s disease  ကင္းရွင္းရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ေရာဂါကင္းစင္မႈ ရွိ/မရွိ ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သည့္ ေမြးျမဴရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေမြးျမဴ ထားျခင္းျဖစ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါေရာဂါ ျဖစ္ပြား ခဲ့မႈ၊ ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား မရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။
    တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားသည္ ေယာနိေရာင္ရမ္းနာႏွင့္ ကမ္ ဖိုင္လိုဘက္တာ (Trichomonosis and Camphylobacter)၊ သေႏၶ သားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္ခြဲသေႏၶသား  (fetus and subspecies fetus)? Camp- hylobacter jejuni၊ သိုးအမမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ သားပ်က္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေရာဂါ (Enzootic Abortion of Ewes and Meliodosis)  စတဲ့ ေရာဂါမ်ားကင္းစင္သည့္ေဒသ (သို႔မဟုတ္) ေမြးျမဴရာေနရာမ်ား မွျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး တင္ပို႔မႈမတိုင္မီ ေနာက္ဆုံးေျခာက္လအထိ အဆိုပါ ေရာဂါမ်ားကင္းရွင္းရန္လိုအပ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
    တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားဟာSerotype အဏုဇီ၀ပစၥည္းရဲ႕ လက္ပ္တိုစပီးယား(Leptospira) ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ Leptospirosis  ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ကုသေရး ဦးစီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေမြးျမဴရာေနရာမ်ားမွျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္ပို႔မႈမတိုင္မီ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေမြးျမဴရာေနရာမ်ား၌ ၎င္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမေတြ႕ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ မွာျဖစ္ပါတယ္။
      တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားဟာ တင္ပို႔မႈမတိုင္မီ ၇ ရက္မွ ၁၂ ရက္အတြင္း ျပင္ပကပ္ပါး ပိုးအားလုံးအတြက္ အမွတ္အသားပယ္ ဖ်က္ၿပီး(deticked)  ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ား အား တင္ပို႔မႈမတိုင္မီ ၁၀ ရက္အတြင္း တိရစၦာန္အရွင္ အေလးခ်ိန္ ၅-၁၀ မီလီဂရမ္/ ကီလိုဂရမ္ႏႈန္းျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆး(Oxytetra- cycline) ထိုးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္မ်ား၏ ေရာဂါအမည္ ေဖာ္ရန္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း (သို႔မဟုတ္) အဂၤါကို စမ္းသပ္ျခင္း(Palpation)အပါအ၀င္Conjugated Linoleic Acid (CLA) ကို ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ကင္းစင္ေၾကာင္း (negative)  အေျဖေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း
မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားအားလုံးဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊တိရစၦာန္ ေဆးကုသေရးဌာန(Department of Veterinary Services-DVS)  တို႔မွ စစ္ေဆး အတည္ျပဳ ထားတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳ ကူးစက္ေရာဂါထိန္း ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား/ ေမြးျမဴရာေနရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိန္းသိမ္းထား ရွိရာ ၿခံ၀င္းမ်ားမွ ေမြးျမဴထားျခင္းျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။
တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီဟာ  တင္ပို႔မႈမတိုင္မီ ေနာက္ ေၾကာင္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၊ တိရစၦာန္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ  အတည္ျပဳထားတဲ့ေရဒီယို ႀကိမ္ႏႈန္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း (Radio Frequency Identificati on-RFID) ကိုအသုံးျပဳ၍ ခြဲျခားမႈျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာၿပီး၊ ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားတဲ့ တိရစၦာန္မ်ားကို သာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တိရစၦာန္တင္ပို႔မႈတိုင္း အတြက္  သေဘၤာတင္ျခင္းမျပဳမီ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အတည္ျပဳထားသည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရာဌာန မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမွ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္း(Quarantine Report)  ကို ထုတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သယ္ယူပို့ေဆာင္ျခင္းႏွင္႕ အတင္/အခ်ျပဳလုပ္ရာေနရာ
    တိရစၦာန္မ်ားတင္ပို႔မႈကို မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ေနရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခား၀င္ေပါက္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔  သင့္ေလ်ာ္ရာ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္သယ္ေဆာင္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မေလးရွားသို့တင္ပို့သည္႕ တိရစၦာန္မ်ားေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
    မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္တိရစၦာန္မ်ား ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္ တြင္ အဆိုပါတိရစၦာန္မ်ားအား မေလးရွားႏိုင္ငံ ျပည္နယ္မ်ားရွိအတည္ျပဳ က်န္းမာေရးစစ္ေဆး သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္၍ ထပ္ ေဆာင္းက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ တိရစၦာန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း
    မေလးရွားသို႔ တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားအား မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ အသိအမွတ္ျပဳက်န္းမာေရး စစ္ ေဆးဌာနDepartment of Veterinary Services-DVS)၌ ရွင္းလင္းရက္ ၁၅ ရက္ထက္မနည္းေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆး မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးရက္ ႏွစ္ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါကာကြယ္ေဆး (O,A   Asia1)ထိုးႏွံျခင္းကို စစ္ေဆးရက္ ၁၄ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါအတြကNSP ELISA ဆိုင္ရာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းကို စစ္ေဆးရက္ ႏွစ္ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အျခားစစ္ ေဆး စမ္းသပ္မႈကို လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါ(သို႔မဟုတ္) အျခားေရာဂါ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါက ကူးစက္တိရစၦာန္ မ်ားအားလုံးကို ဖ်က္ဆီးသုတ္သင္ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကူးစက္တိရစၦာန္မ်ားနဲ႔ ကူးလူးဆက္ႏြယ္မႈ ရွိတဲ့ တိရစၦာန္မ်ားအား သားသတ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းပို႔ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖ်က္ဆီးသုတ္ သင္မႈအတြက္ တင္သြင္းသူ (သို႔မဟုတ္) တိရစၦာန္ ပိုင္ရွင္မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခံထားတဲ့ တိရစၦာန္မ်ား ဟာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအားလုံး  ကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေၾကာင္း   စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတယ္ဆိုရင္ စစ္ေဆးရက္ ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ တိရစၦာန္ အားလုံးကို စစ္ေဆးသည့္ေနရာမ်ားမွ ထုတ္ယူႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးတဲ့ ကာလကို လိုအပ္ရင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
အတည္ျပဳထားတဲ့ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရာ ေနရာမ်ားမွ တိရစၦာန္မ်ားအား တံဆိပ္ခတ္ထား ေသာ ယာဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး၊ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာ^ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။
အျခားလိုအပ္သည္႕ အေျခအေနမ်ား
မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တိရစၦာန္တင္ သြင္းသူဟာ ကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္း ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ယင္းကိုယ္စားလွယ္အားလုံးသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ထားဖို႔လို အပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တင္သြင္းသူအားလုံး (သို႔မဟုတ္) တင္သြင္း မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးဟာ တင္သြင္းမည့္ တိရစၦာန္အေရအတြက္၊ တင္သြင္းမည့္ အဆိုျပဳေန႔ ရက္တို႔ကို အတည္ျပဳ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသည့္ ဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ခံအရာရွိထံသို႔ အသိေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး တင္သြင္းမႈအတြက္ ကတိက၀တ္တစ္စုံ တစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ တင္သြင္းမႈအစီ အစဥ္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ တိရစၦာန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ေနရာ အတည္ျပဳခ်က္မရရွိတဲ့  တင္သြင္းသူ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔  မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တိရစၦာန္တင္သြင္းႏိုင္မွာ  မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
    တိုက္႐ိုက္သားသတ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တင္သြင္းေသာ တိရစၦာန္မ်ားအား စစ္ေဆးရာဌာန မ်ားမွထုတ္ယူၿပီးေနာက္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ တိရစၦာန္ ေဆးကုသေရးဌာနမွ အတည္ျပဳထားတဲ့ သား သတ္႐ုံမ်ားထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ယူေဆာင္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သားသတ္႐ုံတြင္ရွိေနစဥ္ တိရစၦာန္ မ်ားဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ သားသတ္ျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ အသားစစ္ေဆး ျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။
ခ်က္ခ်င္းသားသတ္မႈမျပဳေသာ တင္သြင္း လာသည့္  တိရစၦာန္မ်ားအား မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးဌာနမွ အတည္ျပဳထားတဲ့ ထိန္းသိမ္းရာေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေမြးျမဴေရးၿခံ မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္ သြင္းလာသည့္ တိရစၦာန္မ်ားအား လက္ခံျခင္းမျပဳ မီ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားရွိ သံသယရွိ တိရစၦာန္မ်ား အား ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံ ထားဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
သားသတ္ျခင္းမေဆာင္ရြက္မီ အသားတိုး ေမြးရန္အတြက္ တင္သြင္းသည့္ တိရစၦာန္မ်ားအား ေမြးျမဴေရးၿခံ^ ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျခာက္လၾကာ   ကန္႔သတ္ထားရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အျခားတိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ႏြယ္မႈမရွိေစ ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တင္သြင္းမႈဆိုင္းငံ့ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ ေရာဂါျဖစ္ ပြားမႈဆိုင္ရာ သံသယရွိမႈ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ (သို႔မဟုတ္)  အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္တင္သြင္းခဲ့ပါက မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ တိရစၦာန္ကုသေရးဌာန၏ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) တိရစၦာန္ ကုသေရး ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တိရစၦာန္ တင္ သြင္းမႈကို ယာယီျဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေစ လိုအပ္ ခ်က္အလိုက္ အခ်ိန္မေရြး ဆိုင္းငံ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။
    စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အထူးသျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ေဒသေတြမွာ  စိုက္ပ်ိဳးေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန အေထာက္ အကူျပဳၿပီး၊ မိသားစုတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ဆိတ္^သိုး ေမြးျမဴမႈကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားနဲ႔အညီ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔နဲ႔ ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေရး တို႔အတြက္ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ စတဲ့  တိရစၦာန္ အရွင္ေတြကို ျပည္ပသို႔တရား၀င္တင္ပို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ တာေၾကာင့္ အဆိုပါတိရစၦာန္ေတြအတြက္ တင္ပို႔ မည့္ ေစ်းကြက္ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေရးဟာ အေရးပါ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း တရား မ၀င္ ကုန္သြယ္မႈေတြကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း ေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးတက္ရရွိလာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားရဲ႕ ၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေရး၊ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ ေရးတို႔အတြက္  မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သိုး^ဆိတ္မ်ား တိုးတက္တင္ပို႔ႏိုင္ေစေရး ဆႏၵျပဳလ်က္ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေက်ာ္စိန္၀င္း

 

 

Local Trade News

Pages