ဆန္အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ေရး၏ အနာဂတ္

Wed, 07/03/2019 - 03:04 -- admin_ygn

       ဆန္ဆိုလွ်င္ စားစရာအျဖစ္ လူတိုင္းသိရွိထားေသာ္လည္း စားစရာအျဖစ္ႏွင့္ထိုက္တန္ေအာင္ ထားပါ၏ေလာဟု ေမးခ်င္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းကို ေမးခ်င္သည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ စားစရာဆန္ဆိုေသာ္လည္း စပါးသိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊ ဆန္စက္မ်ား၊ ဆန္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္လွ်င္ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ စားစရာဟူေသာ အဆင့္မ်ဳိးဟု မထင္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ စားစရာဟူေသာ ဆန္ကို အျခားေသာ အဖိုး တန္မုန္႔၊ အဖိုးတန္စားစရာ၊ အဖိုးတန္ အသုံးအေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ ထားသို သင့္သည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စားစရာဆန္ကို စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည္မွ ဆန္ျဖစ္သည္အထိ၊ ထမင္းျဖစ္သည္အထိ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူ အားလုံးသည္ အဖိုးတန္ လက္၀တ္ရတနာတစ္မ်ဳိး၊ အဖိုးတန္ စားစရာတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး  ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။
ကမၻာ့ဆန္ တင္သြင္းမႈမ်ား
        ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အတြက္ ကမၻာတြင္ ဆန္အမ်ားဆုံး တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ဆန္တင္သြင္းမႈ၏ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း(တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ) ရွိပါသည္။ အစဥ္ လိုက္အားျဖင့္ ဒုတိယ အီရန္ မွာ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း(အေမရိကန္ ၁ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံ)၊  အမွတ္ (၃) မွာေဆာ္ဒီအာေရ ဗီးယားျဖစ္ၿပီး ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ)၊ အမွတ္ (၄)မွာ အင္ဒိုနီးရွားျဖစ္ၿပီး ၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ)၊ အမွတ္ (၅) မွာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုျဖစ္ၿပီး ၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၉ ဒသမ ၅ သန္း)၊ အမွတ္ (၆)မွာ ဘီနင္ျဖစ္ၿပီး ၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၃၀ ဒသမ ၅ သန္း)၊ အမွတ္ (၇)မွာ ဖိလစ္ပိုင္ျဖစ္ၿပီး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၃၆ ဒသမ ၆ သန္း)၊ အမွတ္(၈)မွာ အိုင္ဗရီကို႔စ္ျဖစ္ၿပီး ၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း( အေမရိကန္ေ ဒၚလာ ၆၈၈ ဒသမ ၉ သန္း)၊ အမွတ္(၉)မွာ ယူေအအီးျဖစ္ၿပီး ၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၂ ဒသမ ၄ သန္း)၊ အမွတ္ (၁၀)မွာ အီရတ္ျဖစ္၍ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၉ သန္း)၊ အမွတ္ (၁၁) မွာ ျပင္သစ္ျဖစ္ၿပီး၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၅၂၂ ဒသမ ၅ သန္း)၊ အမွတ္စဥ္ (၁၂)အျဖစ္ ေတာင္ အာဖရိကမွာလည္း ၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အမွတ္စဥ္ (၁၃) ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္မွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉၄ ဒသမ ၅ သန္း)၊ အမွတ္စဥ္(၁၄) ျဖစ္ေသာ အဂၤလန္မွာ ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၈၀သန္း)ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ (၁၅)အျဖစ္ ဂါနာႏိုင္ငံမွာ ၁ ဒသမ ၈ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၁ ဒသမ ၉ သန္းဖိုး) စသျဖင့္ အသီးသီး  တင္သြင္းၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ၁၅ ႏိုင္ငံ ၏ ဆန္တင္သြင္းမႈမွာ ကမၻာ့ဆန္တင္သြင္းမႈ စုစုေပါင္း၏ ၄၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေ ၾကာင္း သိရသည္။
ဆန္တင္ပို႔  ႏိုင္ငံမ်ား
          ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ထိပ္တန္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ နံပါတ္ တစ္၊ႏွစ္၊ သုံး စသျဖင့္ ေနရာသာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း အၿမဲတမ္း ပင္ ထိပ္တန္းမွ ဆန္တင္ပို႔လ်က္ရွိၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ တန္ဖိုး အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ၊ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၃၀ ဒသမ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အဆင့္တစ္ေန ရာကို ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ၆ဘီလီယံ၊ ၂၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေ၀စု ရရွိခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္သည္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ကမၻာ့ေ၀စု ၉ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၂ ဘီလီယံကို ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ရရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေ၀စု ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ၀င္ေငြရရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေ၀စု ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေဒၚလာ ၈၈၇ သန္းျဖင့္ ကမၻာ့ ေ၀စု ၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား ေနာက္တြင္ အီတလီ၊ ဘရာဇီး၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ နယ္သာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ပါရာေဂြး၊ စပိန္၊ အာဂ်င္ တီးနား၊ ဂူယာနာ၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ မကၠဆီကိုတို႔ ပါ၀င္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။  ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံအထိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္ တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာအာရွတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးအား ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ ကမၻာ့ေ၀စု၏ ၇၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိသည္။ ေျမာက္ အေမရိကတိုက္ ဆန္တင္ပို႔သူမ်ားသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၏ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ရရွိထားသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာ့ေစ်း ကြက္၏ ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကမၻာ့ ဆန္တင္ပို႔သည့္  ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ  အာရွတိုက္တြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈ
         ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ထိပ္တန္းမွ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈနည္းပါးၿပီး ႏွစ္စဥ္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမွာ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈ  တိုးတက္လာၿပီး တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ထိ ေရာက္ရွိလာသည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ တင္ပို႔မႈမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔  ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၈ သန္းအထိေရာက္ ရွိခဲ့ၿပီး ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈ သမိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀အတြင္း အမ်ားဆုံး အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ႏွစ္တြင္လည္း  ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁  ဒသမ၈ သန္းအထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္မႈမွ တစ္ဆင့္ တင္ပို႔မႈ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွတစ္ဆင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းသည့္ အေနအထားကို လက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ နယ္စပ္မွ ဆန္ တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၁-၁၀-၂၀၁၈မွ ၁၄-၆-၂၀၁၉ထိ) ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၆၈ သန္း သာတင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွ စ္တြင္ ကာလတူဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ဆန္တန္ခ်ိန္  ၂ ဒသမ ၅၃ သန္းရွိသည္။ ဆန္တင္ပို႔မႈက်ဆင္းသြား သည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာရသည္။
 

ဆန္စက္မ်ား၏ က႑
       ဆန္စပါး ဆိုသည္ႏွင့္ ဆန္စက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ မပါလွ်င္ မၿပီးဘဲပါ၀င္လာရသည္။ ဆန္အရည္အေသြးေကာင္းရေစရန္ ဆန္စက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဆန္စက္မ်ား ေကာင္းမြန္မႈ မရွိလွ်င္ ဆန္ေကာင္းကိုလည္း တြက္ေျခကိုက္စြာရ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆန္စက္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ရာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စက္မ်ားထက္ မ်ားစြာ အဆင့္ ျမင့္မားေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စက္ သမိုင္းကိုျပန္ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ေရွး ယခင္က ဆန္စက္မ်ားသည္ စပါးအမ်ားဆုံးထြက္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ ေဒသမ်ားတြင္သာ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၾကသည္။ ဘြိဳင္လာဆန္စက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္ စက္ေပါင္း ေသာင္းခ်ီရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တစ္ ရက္လွ်င္ ဆန္ ၁၅ တန္ ေအာက္သာႀကိတ္ႏိုင္ေသာ ဆန္စက္ငယ္ မ်ားမွာ ၁၅၄၇၂ စက္ရွိၿပီး ၁၅ တန္အထက္ ထြက္ေအာင္ႀကိတ္ႏိုင္ေသာ ဆန္စက္မ်ားမွာ ၁၃၆၂ စက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ၁၅ တန္အထက္ ႀကိတ္ခြဲအားရွိေသာ ဆန္စက္မ်ားတြင္  ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ဆန္အဆင့္မ်ဳိး ႀကိတ္ ခြဲႏိုင္ေသာစာရင္းမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ စက္ ေပါင္း ၃၂၉ စက္သာပါ၀င္သည္။ ႀကိတ္ခြဲႏိုင္ေသာ အင္အားမွာ တစ္ ရက္လွ်င္  ဆန္တန္ခ်ိန္ မွာ ၁၂၃၀၄ တန္သာရွိသည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါစာရင္းအရဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔ရန္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ႀကိတ္ခြဲႏိုင္မည့္ရက္ကို ရက္၂၀၀ ျဖင့္ တြက္ပါက ၂၄၆၀၈၀၀ ခန္႔သာ ႀကိတ္ခြဲႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့သျဖင့္ ထို အခ်ိန္ စက္ႀကိတ္အင္အားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ အထက္ပါစာရင္းအရ ဆန္စက္အမ်ားစုမွာ ငါးပုံ ဟာလာစက္ထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ အဆင့္ျမင့္ေသာ ဆန္စက္မ်ား သာျဖစ္ၾကသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း ဆန္ စက္မ်ား တြင္ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္၊ အဆင့္ျမင့္ဆန္မ်ားႀကိတ္ဖြပ္ႏိုင္ရန္ Wet polisher ဆန္ျဖဴအေရာင္ တင္စက္၊ ကာလာေဆာ့တာ (Color Sorter)ႏွင့္ အျခားကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္မ်ားျပား ျခင္းမရွိေသးပါ။ စနစ္တက် တပ္ဆင္ျခင္းမ်ဳိးလည္းျဖစ္ရန္ လိုေနေသးသည္ဟုထင္သည္။ အဆိုပါေခတ္မီစက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ထိန္းသိမ္းသည့္စနစ္မ်ဳိး၊ သီးသန္႔ ထားရွိႏိုင္သည့္စနစ္မ်ဳိး လည္း လိုအပ္သည္။

ဆန္စက္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး
        ဆန္သည္ စားစရာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏စိတ္တြင္ ထမင္းအိုးအတြင္းေရာက္မွသာ စားစရာအျဖစ္ ျမင္ သလားဟုပင္ ေမးခ်င္မိပါသည္။ ဆန္စက္အတြင္းသြားၾကည့္လွ်င္ ေထာင္းေထာင္းထေနေသာ ဖုန္မႈန္႔ မ်ား၊ ဖုန္အလိမ္းလိမ္း ကပ္လ်က္ရွိေသာ ပိုးမွ်င္မ်ား၊ ၾကည့္႐ံုႏွင့္ပင္ ကာလၾကာရွည္သန္႔ရွင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာမလုပ္ထားေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ဖိနပ္စီးၿပီး ဆန္အိတ္မ်ားကို ေလွကားသဖြယ္ဆင့္၍ ဆန္အိတ္ကို နင္းၾကမ္းလုပ္ထား သည္မ်ား၊ ဆန္မ်ားကို ၾကမ္းေပၚခ်ၿပီး ေရာေႏွာ ေမႊေႏွာက္ေနသည္မ်ား၊ အဆိုပါဆန္ပုံေပၚတြင္ ထိုင္၍ ဆန္ေရြးေနသည္မ်ား၊  မလွမ္းမကမ္းတြင္  ကြမ္းတံေတြး ေထြးထားသည္မ်ား စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအားလုံးသည္ စားစ ရာအျဖစ္  သေဘာမထားသည္ကိုျပေနေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စားနပ္ ရိကၡာေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးဆိုေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆန္စက္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆန္စက္ႏွင့္တြဲလ်က္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခား သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ စပါးႏွင့္ ကုန္ေခ်ာျဖစ္ေသာ ဆန္ကို သီးျခားစီမထားဘဲ ကပ္လ်က္ထားတတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စပါးမ်ားကို အိတ္ မသြတ္ဘဲ အလြတ္ထားေလ့ရွိၿပီး ဆန္အိတ္မ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္သိုေလွာင္တတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆန္ကြဲႏွင့္ ဖြဲႏုကဲ့သို႔ ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာင္းခ် တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်  မထားတတ္ဘဲ ပိုးမ်ား၊ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္မေ၀းကြာဘဲထားတတ္ၾကသည္။  အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ မလုပ္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ မ်ားက သေဘာထားၿပီး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို မိမိတို႔ဆန္စက္တြင္ ေမြးျမဴရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆန္စက္မ်ားသည္ ဆန္ထြက္ႏႈန္းေကာင္းရန္၊ ဆန္မ်ားမ်ားက်ရန္၊ ဆန္ေကာင္းဆန္သန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အျပင္ စားနပ္ရိကၡာေဘးကင္း လုံၿခံဳမႈဟူေသာ စားစရာ ဆန္ကို က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ကပါၾကည့္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စားသုံး သူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဆန္အနာဂတ္
       ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ National Export Strategy- NES  ကို ၂၀၂၀-၂၀၂၅ အတြက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲ လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ဆန္စပါးကို ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ ဆက္လက္ထည့္သြင္းရန္ ရွိၿပီး ဆန္စပါး တင္ပို႔မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားရရွိေရး၊ စပါးမွစၿပီး ဆန္ျဖစ္သည္အထိ Value Chain တစ္ခုလုံးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဆန္ကို လက္ ရွိျပည္ပတင္ပို႔ေနရသည့္ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ေရာင္းခ်ေနရသည္ကို ေစ်းေကာင္းရရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္း ဆန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတိုးတက္ မ်ားျ ပားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ Rice Exporters မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း အထက္တင္ပို႔ႏိုင္သူမ်ားမ်ားျပားလာေစရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းေ ပးျခင္း၊  ေစ်းကြက္အလိုက္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာေဘး ကင္းလုံၿခံဳမႈအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဆန္ေကာင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက ျမန္မာ့ဆန္အနာဂတ္မွာ လြန္စြာလွပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

မ်ိဳးသူ- ကုန္သြယ္ျမႇင့္

Local Trade News

Pages