ဆန္တင္ပို ့မႈပိုမို

Wed, 11/28/2018 - 07:47 -- admin_ygn

          ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔    ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ဝ၈၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ   ဧည့္ထမဆန္ ၁၇၀ဝ၃ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ တင္ပို႔မႈမ်ား မွာ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္  ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ၅၅၆၆ တန္ေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ   ၂၇၇၅ တန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၈၆၅၇တန္တင္ပို႔ၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၅တန္တင္ပို႔ ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ ဆန္တင္ပို႔မႈနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက ယခုတစ္ပတ္မွာ ၃၉၀၉ တန္ ပိုမိုေၾကာင္း သိရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမဝ၂၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ    ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္   ၁၀ဝ ေက်ာ္   တင္ပို႔ခဲ့ရာ လြယ္ဂ်ယ္စခန္းမွ တန္ခ်ိန္ ၆၀ေက်ာ္နဲ႔   တာခ်ီလိတ္စခန္းမွ တန္ခ်ိန္ ၄၀ တင္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ တင္ပို႔မႈထက္ တန္ခ်ိန္ ၅၀ ခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္တာေတြ႔ရပါတယ္။
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ  ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆၆၉ သန္း တန္ဖိုးရွိ ဧည့္မထဆန္၊ ငစိန္ဆန္နဲ႔ ေပါင္း ဆန္ ၇၅၈၅ တန္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ၁၆၂၅ တန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသို႔တန္ခ်ိန္ ၂၀ဝ၀၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ၇၂ တန္၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ၅၁ တန္ေက်ာ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တန္ခ်ိန္ ၁၃၈၀ နဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၂၄၅၇ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္တင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုတစ္ပတ္မွာ၄၀၃၅ တန္ ေလ်ာ့က်ခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။
ယခုတစ္ပတ္ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္းမွာ ဆန္ ၂၄၅၈၈ တန္နဲ႔ ဆန္ကြဲ ၃၉၇၅ တန္ ျဖစ္ပါတယ္။  ယခုတစ္ပတ္ မွာ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။                                
        ယဥ္ယဥ္ေအး

Border Trade News

Pages