ဆန္တင္ပို့မႈ နယ္စပ္မွပုိမုိၿပီး ေရေၾကာင္းမွေလ်ာ႕က်

Wed, 04/18/2018 - 04:37 -- admin_ygn

        မတ္လ ၁၇ရက္မွ ၂၃ရက္အထိ ကာလအတြင္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ  ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၄၆၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ  ဆန္နဲ႔ေကာက္ညႇင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၈၅၅၀ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါ တယ္။ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္ ၂၉၄၆၀၊ ေကာက္ ညႇင္းဆန္ ၆၄ တန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထ ဆန္ ၈၇၉၃တန္နဲ႔  ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ငစိန္ဆန္ ၂၃၃ တန္ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ  ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ ေရးစခန္း မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၄၇၆ သန္းတန္ ဖိုးရွိ ဧည့္မထဆန္ ၁၂၆၁တန္တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ျမန္မာ-တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ႏွစ္ခုမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ၃၄၈၂၂ တန္ျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ပတ္မွာ ၃၉၈၁၁ တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္ဆန္တင္ပို႔မႈ ၄၉၈၉ တန္ပိုမိုေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ယခုတစ္ ပတ္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွာ  အေမရိကန္ေဒၚလာ  သုည ဒသမ ၂၀၅ သန္းဖိုးနဲ႔ တန္ခ်ိန္ ၆၅၀ျဖစ္ၿပီး  မူဆယ္မွ ၃၄၂တန္နဲ႔လြယ္ဂ်ယ္မွ   ၃၀၈တန္တင္ပို႔ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ဆန္ကြဲ ၉၀၅တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခု တစ္ပတ္မွာ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ ၂၅၅တန္ေလ်ာ့က်ခဲ့တာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။  မတ္လ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ   သီတင္းတစ္ပတ္ အတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃၄၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ျဖဴနဲ႔  ေပါင္းဆန္ ၁၉၇၂၄တန္ ကုိ အာရွ၊ ဥေရာပနဲ႔အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသို႔  တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။

       ယခုတစ္ပတ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔  ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇၇၅၀၊ အင္ဒိုရာႏုိင္ငံသုိ႔  ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀ အမ်ား ဆံုးတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ကင္မရြမ္ နဲ႔အီးယူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္တင္ပို႔မႈ နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုတစ္ပတ္မွာ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄၈၇ သန္း  တန္ဖုိးရွိ ဆန္ကြဲ ၈၈၄၆ တန္ ကုိ စင္ကာပူ၊  ဆီနီေဂါနဲ႔အီးယူႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ဆီနီေဂါႏုိင္ငံသို႔  ဆန္ကြဲတန္္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ တင္ပုိ႔ခဲ့ ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္တင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုတစ္ပတ္ မွာ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့တာေ တြ႕ရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္ဆန္တင္ပုိ႔မႈမွာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ပုိမိုၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွာေတာ့ နယ္စပ္ေရာေရေၾကာင္းမွပါ ေလ်ာ့က်ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

 

ယဥ္ယဥ္ေအး

Local Trade News

Pages