ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း (Multi Level Marketing) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တားျမစ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ