ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ

Thu, 05/23/2013 - 04:17 -- admin
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနတည်နေရာများ
စဉ် ရုံးချုပ်/ရုံးခွဲ ဆက်သွယ်ရန်ဌာန လိပ်စာ
ရုံးချုပ် ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရုံးခွဲ ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရုံးခွဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ၊ (၂၂၈ x ၂၄၀) ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်တောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဝန်ကြီးရုံး၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
စဉ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ် လိပ်စာ
လက်ထောက်အတွင်းဝန် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၂ - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၁၆ - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၉ - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၂ - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၆၆ - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် e-Government ဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၅၁၈ - ရုံးအမှတ် (၃)

 

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
စဉ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ် လိပ်စာ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၄၀၄ ၀၆၇-၄၀၈၃၂၈ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစီးရုံး ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၁ - ရုံးအမှတ် (၃)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်ရေးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၃ - ရုံးအမှတ် (၃)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၉ ၀၆၇-၄၀၈၂၃၆ ရုံးအမှတ် (၃)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူစေရေးနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၄ ၀၆၇-၄၀၈၃၂၄ ရုံးအမှတ် (၃)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူစေရေးနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၃   ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၀ ၀၆၇-၄၀၈၄၈၄ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၈ ၀၆၇-၄၀၈၄၀၆ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၄ ၀၆၇-၄၀၈၁၇၆ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၈၁ ၀၆၇-၄၀၈၂၅၈ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၁ ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၉ ၀၆၇-၄၀၈၀၁၅ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၂ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၅၆၁   ရုံးအမှတ် (၃)
၁၃ ညွှန်ကြားရေးမှူး နယ်စခန်းများညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၅၁၀ ၀၆၇-၄၀၈၅၀၈ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၄ ညွှန်ကြားရေးမှူး WTO နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သောအဖွဲ့အစည်းများဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၁၅ ၀၆၇-၄၀၈၃၁၁ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၅ ညွှန်ကြားရေးမှူး နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၉ - ရုံးအမှတ် (၃)
၁၆ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၀ ၀၆၇-၄၀၈၃၁၂ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၇ ညွှန်ကြားရေးမှူး သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၂၇ ၀၆၇-၄၀၈၂၂၆ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၈ ညွှန်ကြားရေးမှူး ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၅၀၄ ၀၆၇-၄၀၈၅၀၆ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၉ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၁ ၀၆၇-၄၀၈၂၆၀ ရုံးအမှတ် (၃)
၂၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကျောက်ဖြူစီးပွားရေးဇုန် ၀၆၇ - ၄၀၈၄၂၆   ရုံးအမှတ် (၃)
၂၁ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၃၃   ရုံးအမှတ် (၃)

 

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
စဉ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ် လိပ်စာ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၉
၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၂
- ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(၁) ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၄ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၄ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(၂) ၀၆၇ - ၄၃၀၁၈၈ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၉၆ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၆ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၂ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၁ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ထုတ်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှုဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၆ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၁၉ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒလေ့လာရေးနှင့် စီမံကိန်းစာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၁၈ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၆ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၁ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စားသုံးသူရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၇ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၃ ရုံးအမှတ် (၅၂)

 

မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
စဉ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ် လိပ်စာ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန   - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၀ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၂ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၁ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၁ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး အိုင်တီဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၄ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ​အေဂျင်စီရေးရာဌာနခွဲ - - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး နိုင်ငံတကာနှင့်လူထုဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၂ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဥပဒေရေးရာနှင့်ကြားနာဖြန်ဖြေရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၃ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်ဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၅ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၁ ညွှန်ကြားရေးမှူး စက်မှုဒီဇိုင်း မူပိုင်ခွင့်ဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၅ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၂ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၆ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၃ ညွှန်ကြားရေးမှူး စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၅၇၄ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၄ ညွှန်ကြားရေးမှူး ​အောက်မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ(ရန်ကုန်) - -  
၁၅ ညွှန်ကြားရေးမှူး အထက်မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ(မန္တလေး) - -  

 

မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
စဉ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ် လိပ်စာ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၂ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(၁) ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၀ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၄ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(၂) ၀၆၇ - ၄၃၀၄၇၅ - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၄၅၂ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၆ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၄၇၄ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၁ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်နှင့် သုတေသနဌာနခွဲ     ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၅ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၁၉ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး မဟာဗျူဟာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၄၂၈ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၆ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၉၅ - ရုံးအမှတ် (၅၂)