ဆက္သြယ္ေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွ ဆက္သြယ္ ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးေသာ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း

Wed, 04/24/2013 - 08:00 -- admin

စဉ္       အမို်းအစား                                                         အမို်းအစား

၁။          တဲလက္စ္                                                                           1.Telex

၂။          ၾကိဳးမဲ့တယ္လီဖုန္း/ ျဂိုလ္တုဆက္သြယ္ေရးဖုန္း                             2.Cordless Telephone, Satellite Phone

၃။          ျဂိဳလ္တုရုပ္ျမင္သံျကားစက္နွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား                         3.Satellite Receiver & Accessories

၄။          ဆက္သြယ္ေရးလွြင့္/ဖမ္းစက္မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား                  4.Transceiver/ Receiver/Transmitter & Accessories

၅။          လမ္းေလွ်ာက္စကားေျပာစက္မ်ား                                              5.Walkie Talkies/ Handheld Radios

၆။          ေရေျကာင္းသံုးဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား                              6. Navigational Communication Equipments

                                                                                                       (a) GPS Plotter

                                                                                                       (b) Echo Sounder

                                                                                                       (c) MarineRadar (ေရဒါျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီသို့ တင္ျပရန္)

                                                                                                       (d) Marine Transceiver

                                                                                                       (e) Fish Finder

                                                                                                       (f) Radio Telephone

                                                                                                       (g) Radio Direction Finder

                                                                                                       (h) Auto Pilot

                                                                                                       ( i )Marine Receiver

                                                                                                       (j) Colour Navigator

                                                                                                       (k) Emergency Position Indicting Radio Beacon

                                                                                                       (l) Search & Rescue Radar Transponder

                                                                                                           (ေရဒါျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီသို့တင္္ျပရန္္)

                                                                                                      (m) Sonar etc………

၇။ ေလေျကာင္းသံုးဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား                                        7.Aeronautical Communication Equipments

                                                                                                        (a) Radio Beacon Station

                                                                                                        (b) Transceivers/ Receiver

                                                                                                        (c) Distance Measuring Equipment

                                                                                                        (d) Public Address

                                                                                                        (e) Direction Finder

                                                                                                        (f) Radar(ေရဒါျကီးျကပ္မႈ    ေကာ္မတီသို့တင္္ျပရန္္)

                                                                                                        (g) Intercom

                                                                                                        (h) Voice Recorder

                                                                                                        (i) UHF Microwave Link

                                                                                                        (j) ConsoleSwitching Equipment & Solar Power Unit

                                                                                                        (k) Micro Wave Link etc………………..

၈။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေျကာင္းျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးစခန္း                          8. Inmarsat Communication Equipment

၉။ ဆက္သြယ္ေရးလႊင့္/ဖမ္းစခန္းမ်ား                                                           9. B.T.S(Base Tranceiver Stations

၁၀။ မိုက္ကရိုေဝ့ဖ္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားနွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား             10. Microwave Link/ Digital MicrowaveRadioEquipmnet

၁၁။   အိတ္ခိ်န္း                                                                                     11. Exchanges

၁၂။ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား(ျကိုးရိွ/ ျကိုးမဲ့)                           12. Internet Communication Equipments (Wire and Wireless)\

၁၃။ VSAT နွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား(ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးစနစ္)                             13. Very Small Aparture Terminal and Accessories

၁၄။ လိွုင္းနႈန္းတိုင္းတာစက္နွင့္ဆက္သြယ္ေရးသံုးမီတာမ်ား                               14. Spectrum Analyzer and Communication Test Meters

၁၅။ ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္နွင့္ေျကးနန္းဝန္ျကီးဌာနမွ

     အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး

     စက္ပစၥည္းမ်ား