ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ျကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ တိုက္ရိုက္ေထာက္ခံခ်က္ရယူနိုင္ေသာ ဆက္သြယ္ရးစက္ပစၥည္းစာရင္း

Wed, 04/24/2013 - 08:46 -- admin

(က) Private Automatic Branch Exchanges (PABX. EPABX)

( ခ ) တယ္လီဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (Personal use အတြက္ ၂ လံုးအထိ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္မလို)

( ဂ ) Cordless Telephone (ျဂိဳလ္တုဖုန္းမပါ)

(ဃ) Postal Equipments (Frankling Machine, Stamping Machine, Cancelling Machine--- etc.)

( င ) ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား