ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

Thu, 05/23/2013 - 04:17 -- admin

စဥ္

 

ဆက္သြယ္ရန္ဌာန

လိပ္စာ

ရုံးခ်ဳပ္

ရုံးအမွတ္(၃)၊

ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ရုံးခြဲ

ရုံးအမွတ္(၅၂)၊

ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ရုံးခြဲ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရုံးခြဲ၊

(၂၂၈ x ၂၄၀) ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

စဥ္

ဆက္သြယ္ရန္ဌာန ဖုန္းနံပါတ္     ဖက္စ္ လိပ္စာ
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္)၊ ရုံးအမွတ္(၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
၀န္ၾကီးရံုး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ လူ႕အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၂     - ရုံးအမွတ္ (၃)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မူ၀ါဒနွင့္ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းစိစစ္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္း
စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ
၀၆၇ - ၄၀၈၂၁၆     - ရုံးအမွတ္ (၃)
လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ စီမံကိန္းနွင့္စာရင္းအင္းဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၉     - ရုံးအမွတ္ (၃)
လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ၀န္ၾကီးဌာနတြင္းစာရင္းစစ္နွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၂     - ရုံးအမွတ္ (၃)
လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပဆက္ဆံေရးနွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး
ဌာနခြဲ
၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၃     - ရုံးအမွတ္ (၃)
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးစီးရံုး ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၄၀၄     ၀၆၇-၄၀၈၃၂၈ ရုံးအမွတ္ (၃)
  လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၁     - ရုံးအမွတ္ (၃)
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး ကုန္သြယ္ေရးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၃     - ရုံးအမွတ္ (၃)
  ရံုးအဖြဲ႕ ၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၉     ၀၆၇-၄၀၈၂၃၆ ရုံးအမွတ္ (၃)
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေစေရးနွင့္ ေစ့စပ္ညွိနႈိင္းေရးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၃     ၀၆၇-၄၀၈၃၂၄ ရုံးအမွတ္ (၃)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စီမံေရးရာဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၀     ၀၆၇-၄၀၈၄၈၄ ရုံးအမွတ္ (၃)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေငြစာရင္းဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၈     ၀၆၇-၄၀၈၄၀၆ ရုံးအမွတ္ (၃)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၈     ၀၆၇-၄၀၈၁၇၆ ရုံးအမွတ္ (၃)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၈၁     ၀၆၇-၄၀၈၂၅၈ ရုံးအမွတ္ (၃)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စီမံကိန္းနွင့္စာရင္းအင္းဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၉     ၀၆၇-၄၀၈၀၁၅ ရုံးအမွတ္ (၃)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းနွင့္စာရင္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၃၉၀     ၀၆၇-၄၃၀၁၉၂ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
၁၀ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး နယ္စခန္းမ်ားညွိနႈိင္းကြပ္ကဲေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၂     ၀၆၇-၄၃၀၁၉၃ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
၁၁ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး WTO နွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္သြယ္မႈနွင့္ ဆက္နြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၁၅     ၀၆၇-၄၀၈၃၁၁ ရုံးအမွတ္ (၃)
၁၂ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး နွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၉     - ရုံးအမွတ္ (၃)
၁၃ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒသတြင္းစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၀     ၀၆၇-၄၀၈၃၂၁ ရုံးအမွတ္ (၃)
၁၄ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၅     ၀၆၇-၄၀၈၂၂၆ ရုံးအမွတ္ (၃)
၁၅ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ယွဥ္ျပိဳင္မႈ မူ၀ါဒဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၃၈၈     ၀၆၇-၄၃၀၂၀၈ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
၁၆ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈပညာေပးေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၁၂     ၀၆၇-၄၀၈၂၆၀ ရုံးအမွတ္ (၃)
ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးနွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၂     - ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး(၁) ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၀     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၄ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး(၂) ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၄     - ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး(၃) ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၆     - ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စီမံေရးရာဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၉၆     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၆ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေငြစာရင္းဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၂     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၁ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၅     ၀၆၇ - ၄၃၀၂၁၉ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မူ၀ါဒေလ့လာေရးနွင့္ စီမံကိန္းစာရင္းအင္းဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၁၈     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၆ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ထုတ္ကုန္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၆     - ရုံးအမွတ္ (၅၂)
၁၀ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စားသံုးသူေရးရာဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၇     ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၃ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
၁၁ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၄၂၇     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၈ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
၁၂ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သုေတသနဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္နည္းပညာေပးေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၁     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၉ ရုံးအမွတ္ (၅၂)
၁၃ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကုန္စည္ျပပြဲနွင့္ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနမ်ားဌာနခြဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၂၅     ၀၆၇ - ၄၀၈၄၂၄ ရုံးအမွတ္ (၃)
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရုံးခြဲ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၁၄ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀၁ - ၃၇၂၇၁၈     - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရုံးခြဲ