စံျပငါးေစ်း ငါး၊ ပုစြန္အ၀င္ႏွင္႕ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Wed, 08/21/2019 - 08:31 -- admin_ygn

     ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ စံျပငါးေစ်းတြင္  ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ငါးမ်ဳိးစံုပိႆာခ်ိန္ ၂၂၃၉၃၉၇ ႏွင့္  ပုစြန္ပိႆာခ်ိန္ ၁၁၂၅၃ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ငါးအ၀င္ႏွင့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ငါးခူ၊ ငါးက်ည္း တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၆၅၀၀-၁၂၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၁၅၅၇ ပိႆာ၊ ငါးရံ႕တစ္ပိႆာက်ပ္ ၆၀၀၀-၁၀၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၁၁၇၀ ပိႆာ၊ ငါးရွဥ့္တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၆၀၀၀-၁၀၀၀၀ ေစ်း ႏွင့္ အ၀င္ ၁၂၇၉ ပိႆာ၊ ငါးျမစ္ခ်င္းတစ္ ပိႆာ က်ပ္ ၃၀၀၀-၄၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၆၇၈၃၈၈ ပိႆာ၊ ငါးၾကင္းတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၄၀၀၀-၆၅၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၅၄၅၁၇၀ ပိႆာ၊ ငါးေခါင္းပြတစ္ပိႆာ က်ပ္(၂၅၀၀-၃၈၀၀) ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၁၄၁၇၆၀ ပိႆာ၊ ငါးသေ လာက္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၈၀၀၀-၁၃၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၁၁၁၀ ပိႆာ၊ ငါးတန္တစ္ပိႆာက်ပ္ ၃၀၀၀-၆၀၀၀ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၄၄၃၁၇၀ ပိႆာ၊ ကကတစ္တစ္ပိႆာက်ပ္ ၇၀၀၀-၁၀၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္  ၁၂၀၉ ပိႆာ၊ ကသေ ပါင္းတစ္ပိႆာက်ပ္ ၈၀၀၀-၁၃၀၀၀ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၈၅၄ ပိႆာ၊ ငါးမ်ဳိးစံု တစ္ပိႆာ  က်ပ္ ၃၀၀၀-၈၅၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၄၂၃၇၃၀ ပိႆာ၊ ပုစြန္ေၾကာ့တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၄၀၀၀-၅၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၈၀၈၅ ပိႆာ၊ ပုစြန္စပ္ တုပ္တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၅၀၀၀-၂၀၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၁၆၀၃ ပိႆာ၊ ပုစြန္တုပ္ႀကီးတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၂၅၀၀၀-၂၇၀၀၀ေစ်းႏွင့္ အ၀င္ ၁၅၆၅ ပိႆာ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ လက္လီေစ်းမ်ားျဖစ္ေသာ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းႏွင့္ သဃၤန္း ကြၽန္းစံျပေစ်း တုိ႔တြင္ ငါးၾကင္းတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၈၀၀၀-၉၀၀၀၊ ငါးျမစ္ခ်င္းတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၅၀၀၀-၅၅၀၀၊ ပုစြန္ေၾကာ့တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၂၀၀၀-၁၃၀၀၀  ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိၿပီး ယခင္လထက္ ငါးတစ္ပိႆာလွ်င္က်ပ္ ၅၀၀- ၁၀၀၀ ခန္႔ေစ်းက်ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

 

ခင္မာေဌး(ရန္ကုန္)

Local Trade News

Pages