စံပယ္ဦး သုံးဘီးဆိုင္ကယ္ယာဥ္လုိင္းသစ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆဲြရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

Fri, 02/03/2012 - 06:15 -- Anonymous (not verified)

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္းမွ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္တဲ့ ပုသိမ္-(နည္းပညာ တကၠသုိလ္) အပင္ ႏွစ္ဆယ္- က်ဳိက္လတ္ေက်းရြာ၊ ပုသိမ္-(မွန္စက္႐ုံ)ကုန္းႀကီးေက်းရြာ၊ ပုသိမ္-(န.တ.ခ)တပ္ေစ်းကုိ သြားလာလ်က္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္သားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္