စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုး ေနာက္က်ျခင္း အတြက္ ေကာက္ခံမည့္ ဒဏ္ေၾကး၊ ျပင္ဆင္ေၾကးႏွင့္ မိတၱဴမွန္ေၾကးမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း