စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မည္႕အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံစီစဥ္

Thu, 09/12/2019 - 08:55 -- admin_ygn

      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္  ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံက စီစဥ္ေနသည္ဟု တာ၀န္ရွိ သူတို႔ကေျပာေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္  ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာၾက မည့္ကုမၸဏီတို႔အား ဗီယက္နမ္ႏွင့္အၿပဳိင္ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ရန္  ယခုကဲ့သို႔   ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေရး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္  လိုင္စင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအျမန္ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို စီးပြားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

     ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း မွာ ယခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲဲ့သျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ ႏႈန္းကိုျမႇင့္တင္ရန္  အစိုးရက  နည္းလမ္းရွာေဖြ လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားရ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပိုမိုလ်င္ ျမန္စြာစြာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား    ထုတ္ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ အနီးကပ္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွ   ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ နတ္တာပိုရန္ဆစ္ပိုက ေျပာသည္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္  ထိခိုက္ခ့ဲရ ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေသေရး ရွင္ေရး တမွ် အခ်ိန္လုေဆာင္ရြက္ေနရသျဖင့္ အရွိန္ႏႈန္း လ်င္ျမန္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ‘သူတို႔စက္႐ုံေတြ  အျမန္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊ အျမန္ကုန္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔  အျမန္ေရာင္းႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ သူတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္’ဟု နတ္တာပိုက ေျပာသည္။

     တင္းက်ပ္ေသာ လူ၀င္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္  အစီရင္ခံစာတင္ျပေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားက သူတို႔ကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသဖြယ္ ျပဳမူလ်က္ရွိေနသည္ ဟု ကုမၸဏီမ်ားက ျပစ္တင္ေနေၾကာင္း ၎င္းကေျပာ ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ အဓိက  ပစ္မွတ္ထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား  အခြန္ဆိုင္းငံ့ခြင့္ေပးရန္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘုတ္အဖြဲ႕က နည္းလမ္းရွာလ်က္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္  ဆြဲေဆာင္မႈ မက္လံုးမ်ားေပးရာတြင္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔မွာ တန္းတူနီးပါးရွိေၾကာင္း နတ္တာပိုကေျပာ သည္။   ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိရာ အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘုတ္အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages