စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

Fri, 10/23/2015 - 13:11 -- ictuser

                                                    

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

၁။       ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႕ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းအရ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးနွင့္ေထာက္ပံ့ေရးဌာနကို ၁၉၄၅ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခါ     ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ျပန္လည္ဖြြြြြြြြြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္အထိ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ကုန္သြယ္ေရးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျဖစ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္း၍ ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။      

၂။       ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္၌ သမဝါယမႏွင့္ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အား ပူးေပါင္း၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေရးအပိုင္းကို ခြဲထုတ္၍ ကုန္သြယ္မႈ တုိးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ထည့္သြင္းၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၃။       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးခဲ့ရာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္း၍ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ မွအပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္အရေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုဖြဲ႔စည္း၍ ျပည္တြင္းျပည္ပကုန္သြယ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

(က)  ဗဟိုကုန္သြယ္ေရး။

(ခ)   ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း                          ၂၂     ခု။

(ဂ)   ျပည္နယ္/တိုင္း ကုန္သြယ္ေရး                         ၁၄     ခု။

(ဃ)  ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕မ/ေဒသစိတ္ကုန္သြယ္ေရး           ၂၈၃     ခု။

(င)   ျပည္သူပိုင္ဆိုင္                                        ၁၉၈၂  ဆိုင္။

၄။       ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအရ ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို ျပန္က်ံဳ႕ကာ ေအာက္ပါအတုိင္း စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္ -

(က)    ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာ

(ခ)   ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ၁၁ ခုႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းစု၊ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား။

(ဂ)     ျပည္နယ္/တိုင္း ကုန္သြယ္ေရး ၁၄ ခု။         

၅။  ယခင္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၁၁ ခုအား ဝန္ႀကီး႐ံုး၊ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေရာင္းဝယ္ေရး ၆ ခုႏွင့္ လုပ္ငန္း ၄ ခုတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ တဖန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအမည္မွ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ယေန႔အထိ အမည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ဝန္ႀကီး႐ံုး၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးတို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကုန္ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္လုပ္ငန္း ၈ ခုအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဆန္စပါး မူဝါဒအသစ္အရျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးက႑တြင္ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၆။       ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ရပ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္အညီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနရွိ လုပ္ငန္းဌာနႀကီးမ်ားကို ၁-၁-၂၀၁၃ မွ စတင္၍လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၅-၃-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ (၂၄/၂၀၁၃) အရ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္စားသူေရးရာဦးစီးဌာနအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးကို ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန အျဖစ္လည္း ေကာင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၇။       ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၅)၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္-

(က)    ဝန္ႀကီး႐ံုး                                         

(ခ)     ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

(ဂ)     စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန

(ဃ)    ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕


နိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးမူဝါဒ

 (က)    စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီစက္မွုနိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ က႑စုံ ဘက္စုံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

          တည္ေဆာက္ေရး၊

             (ခ )    တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်ိဳးက်မၽွတစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

             (ဂ )    ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ရရွိခံစားနိုင္မည့္ လူမွုစီးပြားနယ္ပယ္အသီးသီး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

             (ဃ)    စာရင္းဇယား ကိန္းဂဏန္းမ်ား တိက်မွန္ကန္ေရး။


စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္

(VISION AND MISSION OF MINISTRY OF COMMERC)

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္(VISION)

          “ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္”

          “Developing National Economy Through Trade

ရည္မွန္းခ်က္(Mission)

(၁)   ကုန္သြယ္မႈပမာဏတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂)   ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အားေပး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၃)     ႏို္င္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ေဝစုပိိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၄)   ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္။


စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒ (၅)ရပ္

(FIVE TRDE POLICY OBJECTIVES OF MINISTRY OF COMMERCE)

(က)    ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို စနစ္တက် ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး၊

          To formulate and implement the trade policies systematically in accordance with market ecomonic system.

  (ခ)   ပို႔ကုန္တိုးခ်ဲ႔ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေခတ္မီသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT)အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ေရး၊

          To implement export promotion and enhance trade by means of advanced ICT.

  (ဂ)   ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ကုန္သြယ္မႈ တုိးခ်ဲ႕ေရး၊

          To expand trade through regional and international cooperation.

  (ဃ)  ကုန္သြယ္မႈပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊

          To improve trade enviroment.

  (င)   ျပည္တြင္းစားသံုးမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအေရးႀကီး ကုန္စည္ မ်ား ဖူလံုေရးႏွင့္ေစ်းႏႈန္းတည္ျငိမ္ေရး၊

         To produce/maintain enough amount of essential and important goods for domestic consumption and manufacturing industries and stability of prices.