စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသျကီး၊ စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ မဂၤႅာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ ဆန္စက္အပိုပစၥည္းစက္ရံုဝင္းရွိ အေအးခန္းစက္ရံုအပါအဝင္ အေဆာက္အဦ(၃)လံုး၊ ေရဆင္းတံတား (၁)စင္း၊ စက္ပစၥည္း(

Fri, 06/07/2019 - 04:46 -- ictuser

၁။စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊မဂၤႅာေတာင္ညြန့္
ၿမို့နယ္၊ဆန္စက္အပိုပစၥည္းစက္ရံုဝင္းရွိအေအးခန္းစက္ရံုအပါအဝင္အေဆာက္အဦ(၃)လံု၊ေရဆင္းတံတား(၁)စင္း၊စက္ပစၥည္း(၆)မ်ိုးနွင့္ဆက္စပ္ေျမဧရိယာ (၃၆၀၃.၂၂)စတုရန္းမီတာတို့ကို(အေအးခန္းစက္ရံု၏မူလလုပ္ငန္းကိုသာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူ)တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္
ငွားရမ္းေပးသြားမည္ဖစ္ပါသည္။
    (က)    အေဆာက္အဦ(၃)လံုးနွင့္ေရဆင္းတံတား(၁)စင္းပါရွိျပီးအေသးစိတ္စာရင္းကိုတင္ဒါပံုစံတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
    (ခ)    စက္ပစၥည္း(၆)မ်ိုးပါရွိျပီးအေသးစိတ္စာရင္းကိုတင္ဒါပံုစံတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
    (ဂ)    တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္- (၅.၆.၂၀၁၉)ရက္မွ(၃.၇.၂၀၁၉)ထိ
             အခ်ိန္-နံနက္(၉:၃၀)နာရီမွ (၁၆:၃၀)နာရီထိ
    (ဃ)    တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား-(၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ (၁၁:၃၀)နာရီ    
              ရွင္းလင္းျခင္း
    (င)      တင္ဒါပိတ္မည့္ေန့/အခ်ိန္-(၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ မြန္းလြဲ( ၁၃:ဝ၀)နာရီ
    (စ)      တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ-စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသျကီးဦးစီးမႉးရံုး၊စီမံေရးရာဌာနခြဲ၊အမွတ္(၂၂၈/၂၄၀)၊ဒုတိယထပ္၊ကမ္းနားလမ္း
               နွင့္ေရွြဘံုသာလမ္းေထာင့္၊ရန္ကုန္ျမို့။
    (ဆ)    Deposit ေပးသြင္းနိုင္သည့္-တင္ဒါစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ပံုစံတြင္
              ဘဏ္မ်ားေဖၚျပထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
    (ဇ)      စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေနရာ-ရံုးအမွတ္(၅၂)၊ေနျပည္ေတာ္
    (ဈ)      တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ-စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီး
               ဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃)၊ေနျပည္ေတာ္။
၂။အဆိုပါအေဆာက္အဦ(၃)လံုး၊ေရဆင္းတံတား(၁)စင္း၊စက္ပစၥည္း(၆)မ်ိုးနွင့္ဆက္စပ္ေၿမဧရိယာ(၃၆၀၃.၂၂)စတုရန္းမီတာတို့၏မ်က္ျမင္အေျခအေနအားသက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္သို့သြားေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ျပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါကတင္ဒါပံုစံဝယ္ယူရမည့္ေနရာသို့လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ဖုန္းဝ၁-၂၅၀၄၃၂သို့ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

                
                တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ့