စိတ်တူကိုယ်တူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို

Thu, 09/13/2012 - 07:32 -- Anonymous (not verified)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တစ်ဦးချင်းရဲ့ လူမှုစီးပွားရေးဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မဲ့ Village  Development Plan အစီအမံများအရ အထူးဒေသများ သတ်မှတ်ပြီး၊ ကျေးလက်ဒေသ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်