စားသုံးသူများတိုင်တန်းသည့် လက်ကမ်းကြော်ငြာအတွက် အာဆီယံဝက်ဘ်ဆိုဒ်

Thu, 05/17/2012 - 03:57 -- Anonymous (not verified)

             အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းတည်ထောက်ရာတွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရာ၌ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မတီမှ အာဆီယံစားသုံးသူတိုင်တန်းမှုဆိုင်ရာလက်ကမ်းကြော်ငြာကို အာဆီယံဝဂ်ဆိုဒ်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံစားသုံးသူ တိုင်တန်းမှု ဆိုင်ရာ လက်ကမ်းကြော်ငြာတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများအားလုံးမှ စားသုံးသူများ ထိခိုက်နစ်နာပါက တိုင်တန်းမှုအတွက် နိုင်ငံအလိုက်အဓိကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မည့်ဌာနများနှင့် hotlines ဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါလက်ကမ်းကြော်ငြာအား အာဆီယံဝဂ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် (www.asean.org/26836)၊ စားသုံးသူအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေး ကော်မတီဝဂ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် ( www.aseanconsumer.org ) နှင့်အာဆီယံနိုင်ငံများမှ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် ဌာန များ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများ၏ တရားဝင်ဝဂ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ။

သတင်းအချက်အလက်များ