စားသောက်ကုန်များအတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် (IR) လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ သတိထားရမည့်အချက်များ

Tue, 01/21/2020 - 04:08 -- ictuser

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ၊ အစားအသောက်ဌာနခွဲတွင် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် (IR) လျှောက်ထားရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE