စားသုံးသူရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 10/30/2015 - 15:50 -- ictuser

၁။       ပြည်တွင်းမှ စားသုံးသူများ တိုင်တန်းမှုကို လက်ခံဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၂။       စားသုံးသူများ တိုင်တန်းသည့် ထုတ်ကုန်/ ဝန်ဆောင်မှုများသည် စားသုံးသူများအပေါ် အမှန် တကယ် ထိခိုက်နစ်နာစေမှု ရှိ/မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။       စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

၄။       ဈေးကွက်အတွင်းတွင်ရှိသော ထုတ်ကုန်/ ဝန်ဆောင်မှုများသည် စားသုံးသူများအား ထိခိုက် နစ်နာစေနိုင်သည်ဟု အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံပါက သင့်လျှော်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ခြင်း။

၅။       အငြင်းပွားသူအချင်းချင်း သဘောတူညီမှု ရရှိရေးအတွက် အကြံဉာဏ် ပေးအပ်ခြင်း။

၆။       လိုအပ်ပါက စားသုံးသူများ တိုင်တန်းသည့် ထုတ်ကုန်/ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ထပ်မံစုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်း။

၇။       စားသုံးသူများ ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် ထုတ်ကုန်/ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက် ပြီးနောက်ဆုံးသဘောတူညီမှုရယူခြင်း(သို့မဟုတ်ပါက)တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူစေခြင်း။

၈။       အာဆီယံနှင့် နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၉။       အာဆီယံနှင့် နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား စဉ်ဆက် မပြတ်လေ့လာဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၀။      စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြည်သူ သို့ အသိပေးရှင်းလင်းခြင်း။

၁၁။      အခြားဥပဒေရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၂။      အာဆီယံနှင့် နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ အား စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ်၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းအချက်အလက် ထုတ် ပြန်ပေးခြင်း။

၁၃။      စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း။

၁၄။      ထုတ်လုပ်သူနှင့် စားသုံးသူတို့ ဥပဒေလိုက်နာစေရန် တွန်း အားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၅။      စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ပြုစုခြင်း၊ ချမှတ်ကျင့်သုံးခြင်း၊ ပြည်သူများ သိရှိအောင် သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း။

၁၆။      စားသုံးသူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများအား စားသုံးသူများဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များကို ပညာပေးအစီအစဉ်များဖြင့် ဗဟုသုတတိုးပွားအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ အခွင့်အလမ်းများ၊ တာဝန်များနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း။

၁၇။      စားသုံးသူများ မတော်တဆထိခိုက်နစ်နာမှုများ တားဆီးရန်၊ စားသုံးသူများ ခံစားရသည့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ကို အထိရောက်ဆုံး သက်သာစေရန် ပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၈။      စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သုတေသန၊ သင်တန်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။