စပါးေကာင္းရဖုိ႔ စပါးအေျခာက္ခံစက္အသုံးျပဳသင့္

Tue, 09/20/2011 - 09:34 -- Anonymous (not verified)

စပါးေကာင္းရဖုိ႔နဲ႔ မုိးမိစပါးမ်ား အက်ဳိးအေၾကမ်ားၿပီး ဆန္၀ါမေဖာက္ဖုိ႔ အေျခာက္ခံစက္အသုံးျပဳသင့္ ေၾကာင္း၊ ဦးေသာင္း၀င္း (ေသာင္း၀င္းဆန္စက္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း)ကေျပာပါတယ္။ ေႏြစပါးမွာ ဆန္၀ါအၿမဲ ပါတတ္တယ္။ ဆန္၀ါ ပါေတာ့ ေစ်းေကာင္းလည္းမရဘူး။ ကြင္းထဲထားတဲ့စပါးက ေန႔ပူ၊ ညေအးအစုိဓါတ္ တက္လုိက္၊ က်လုိက္ ဒါတင္မက အေျခာက္ခံတဲ့ နည္းစနစ္မမွန္လို႔ စပါးေစ့အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဆန္သားက အက္ေၾကာင္းေတြ အဆစ္ဆစ္ျဖစ္သြားတတ္တယ္။